Продължете към съдържанието

02345Всички механизми от поточно-транспортната система са блокирани в единна централизирана система, най-уместно е тяхното пускане и спиране да се извършва централизирано от един централен команден диспечерски пулт за управление. Тежките условия на работа на механизмите — прах, вибрации, удари, шум и др., налагат цялата командна апаратура да се съсредоточи в един централен пулт с мнемонична схема, откъдето дежурният оператор, следейки технологичния процес по мнемоничната схема, да може да командува всички механизми от технологичната линия.

При автоматизацията на строителните и пътностроителните машини е необходимо да се усъвършенствуват и внедряват:
1. Системи за програмно-дистанционно и телемеханично управление на строителните кранове по радио.
2. Автоматични ограничители на товароподемността на крановете.
3. Автоматични товарозахващащи приспособления, уреди за Отчитане на работата на машините, броя на работните цикли и други параметри при различните строителни машини.
4. Автоматично регулиране на натоварването на лентовите транспортьори.
5. Комплексно автоматизирани системи за регулиране на претоварването и оптималния режим на работа на трошачките.
6. Автоматични следящи системи за управление на багери, булдозери, автогрейдери и др.
7. Автоматично регулиране на оптималния режим на работните органи на земекопните машини за съблюдаване на зададения профил при направа на тесни изкопи и траншеи.
8. Автоматизация на работата на помпи, компресори и др.

Автоматизацията на технологичните процеси в строителните предприятия в съчетание с централизираното управление, контрол и измерване осигурява зададения режим на работа и възможността за бързото му изменение; съкращава броя на авариите и времето, необходимо за тяхното отстраняване, Вследствие на това се повишават производителността на труда и качеството на произвежданата продукция, съкращава се броят на обслужващия персонал и се подобряват условията на труда.