Продължете към съдържанието

02345Цеховете за производство на бетони и разтвори представляват високомеханизирани транспортни системи с голям брой различни механизми и агрегати, които работят в определена последователност и които са свързани помежду си технологически. Машините и механизмите са разпръснати на голяма площ. Включването и изключването на такъв голям брой механизми поединично е трудно и изисква допълнително време. От друга страна, понеже всички механизми от поточнотранспортната система са блокирани в единна централизирана система, най-уместно е тяхното пускане и спиране да се извършва централизирано от един централен команден диспечерски пулт за управление. Тежките условия на работа на механизмите — прах, вибрации, удари, шум и др., налагат цялата командна апаратура да се съсредоточи в един централен пулт с мнемонична схема, откъдето дежурният оператор, следейки процеса по мнемоничната схема, да може да командува всички механизми от технологичната линия.
Анализът показва, че разработването и внедряването на по-висока степен на автоматизация на производствените процеси в цеховете за бетони и разтвори е възможно и благоприятно, тъй като в тези цехове са налице редица положителни предпоставки и условия за автоматизация. Тези предпоставки и условия се изразяват основно в следното:
—     Масова, постоянна във времето и еднотипна производствена продукция.
—     Наличие на единен, последователен технологичен поток в производствения процес. Всички машини и механизми в цеховете за бетони и разтвори са взаимно свързани и съществува логическа последователност на производствения процес в технологичната линия. Технологичните процеси в съвременните цехове за бетони и разтвори се характеризират с висока интензивност и изискват контролиране и регулиране на голям брой параметри. Затова управлението на тези процеси не може да се осъществи от оператора. Само прилагането на съвременни средства за автоматизация може да осигури спазването на необходимите технологични параметри. С други думи, съвременната технология е не само предпоставка, но и самата тя изисква внедряване на автоматично управление с определени показатели.
—     Наличие на високомеханизиран процес и подходящо за автоматизация технологично оборудване. Машините и механизмите, които изпълняват производствения процес в цеховете, съответствуват на технологичния поток и са приспособени към изискванията на съвременното автоматизирано производство, което изключва използуване на обслужващия персонал за спомагателни работи.
Анализът на състоянието на автоматизацията при производството на бетони и разтвори у нас показва, че тя е на сравнително ниско ниво. Внедрената автоматизация е частична. Въпросите по автоматизацията се решават локално от съответните специалисти по места. В различните цехове в страната, макар и от еднакъв тип, са автоматизирани различни технологични комплекси и операции.

Засега автоматизацията се свежда предимно до дистанционно управление на отделните машини и механизми. Автоматизирани са само част от технологичните операции, като избор на реда на натоварване на материалите, автоматично претегляне и регулиране на реда на изпразване на дозаторите и др.