Продължете към съдържанието

Неоправдано ограничено приложение в строителството намират т.нар. багери-планировачи. Конструкцията им има специфични особености – телескопна стрела, осигурено завъртане на работния орган до 360 градуса около оста на стрелата, а така също и завъртане на стрелата около собствената й ос.

Този специфичен характер на работните движения осигурява ефективното приложение на багерите-планировачи при извършване на малоразмерни изкопи, траншеи, канавки и довършителни процеси за окончателно оформяне на изкопните профили – планировки на дъното и откосите.

Тези машини са удобни за работа в стеснени условия, в това число и реконструкция и ремонтни работи в закрити зали и помещения. Повечето от тях имат сменяем кош с вместимост най-често от 0,25 до 0,65 кубични метра. За планировъчните работи може да се използва широк кош с прав нож или обикновено планировъчно гребло.

Възможността работния орган да се завърта около оста на стрелата осигурява както надлъжно, така и напречно подравняване на откоси. Наклоняването на стрелата осигурява напречно подравняване на откоси надолу от 45 градуса до 60 градуса и нагоре от 22 до 30 градуса. Предназначението им прави целесъобразно използването на пневмоколелен ход.

02345Грейдерите намират сравнително широко приложение в пътното строителство и ограничено приложение при някои видове работи в хидромелиоративното и хидротехническото строителство.

Специфичната им конструкция ограничава приложението им главно на линейни обекти, където те извършват срязване на почвата в хоризонтални и наклонени равнини и разкриване или преместване на същата на къси разстояния при:

–           Профилиране на земната основа на пътищата;

–           Планировка на пластовете на линейни насипни тела;

–           Профилиране на откосите на изкопи и насипи;

–           Изкопаване и оформяне на профила на канавки и плитки канали;

Широко приложение намират грейдерите и при оформяне на основата на пътните настилки, а така същи и при ремонта и поддържането на пътищата.

Грейдерите преминаха през няколко етапа на развитие – прикачните грейдери постепенно бяха изместени от автогрейдерите, а при тях през последните няколко години се наложи хидромеханичната трансмисия и хидравличното управление на работния орган.

Автогрейдерите с по-голяма мощност на двигателя с хидравлично управление осигуряват възможността, забиването на грейдерния щит в почвата да достигне до 60-70см. С въвеждането на елеваторно устройство се разширява значително обхватът на приложението на автогрейдерите – в това число и за извършване на недълбоки линейни изкопни работи с натоварване на почвата на транспортни средства.

По-доброто прецизиране на видовете изкопни профили, работи и условия, при които, е целесъобразно да се използват грейдер-елеватори, би обосновало и разширило ефективното им приложение в строителството.