Продължете към съдържанието

За направата на плочи и плочогреди се използва както сглобяемо-разглобяем кофраж от инвентарни платна, така и преместваем едроплощен кофраж. Последният се прилага най-често при безскелетни конструкции, съставени от носещи стоманобетонни напречни и надлъжни стени и безгредови плочи. Едроплогцният кофраж за плочи и плочогреди се изпълнява главно от два вида форми – тип „маса“ и тип „чекмедже“.

Кофражната форма тип „маса“ намира приложение при подови конструкции с по-големи размери в план.

Обшивката на масата е от водоустойчив шперплат или стоманена ламарина. Носещата конструкция се състои от укрепващи греди /ребра/, към които са захванати метални стойки, заместващи инвентарното метално скеле. Стойките променят височината си по телескопичен начин или чрез винтови връзки. В долната си част стойките могат да бъдат с пети или с колела, снабдени с механични спирачки.

Кофражната форма тип „чекмедже“ е получила името си от начина на монтаж и демонтаж. Начинът на демонтаж на този тип кофражна форма не е като при фирмите предлагащи (кърти чисти извозва) и е подобен на този, за кофражната „маса“

Кофражът за стоманобетонови стълбища е от иглолистни дъски и бичмета и тръбно подпорно скеле.

2.      Подпорни кофражни стойки.

Тръбните телескопични подпори се използват най-широко за подпиране на различни кофражи. За предаването на големи товари се прилагат подпорни стойки съчетани от по 3-4 вертикални елемента, свързани с хоризонтални и вертикални връзки помежду си.Металните кофражни подпори имат винтови устройства за фино нивелиране. Пространственото укрепяване на отделните кофражни стойки се извършва с диагонални елементи, свързани със скоби и клинове към вертикалните тръби.

3.      Леко и тежко подпорно скеле

–         леко подпорно скеле- сглобява се от напречни рамки с размери 1500/1800 мм или 1500/1200 мм, които се свързват помежду си с хоризонтални и диагонални пръти. В зависимост от необходимата височина на скелето се поставят рамки в един или няколко етажа. Вертикалните стойки стъпват долу на винтови  опори,  а горе завършват   с   наставки   и   глави  за  подпиране   на   кофражите.
Обикновено това скеле се използва за подпиране на едроразмерни кофражни платна за плочи

–         тежко   подпорно   скеле-   кулообразно   е,   с   напречни   размери 1125/1125 мм. Състои се от    вертикални рамки / в един или няколко   етажа/,  хоризонтални диафрагми и  свързващи  пръти. Вертикалните стойки и тук завършват долу с винтови пети, а горе

– с винтови глави. Това скеле се  прилага за подпиране на тежки стоманобетонни конструкции и др. Подобни.

4.      Стоманени носещи греди.

Използват се за носене на кофражни форми на плочи и греди в комбинация с вертикални подпорни стойки или скелета.

Стоманените разтегателни греди се състоят от външна и вътрешна част, изпълнени като съчетани сечения от специални профили. Вътрешната част се вмъква във външната и се фиксира за определен отвор със специален винт. При комбинация от два елемента се получават стоманени разтегателни греди за отвор до 6 м, а при комбинация от три елемента – за отвор до 9м.

За поемане на по-големи товари се използват стоманени греди, съчетани от инвентарни фермови и пълностенни елементи.

Стоманените носещи греди се изработват винаги със строително надвишенйе, равно на сумата от еластичните и пластични деформации вследствие натоварванията при бетониране на конструкцията.

Приемане и измерване

Чл. 78 По време на строителството се съставят двустранни актове за приемане на кофражните работи преди полагане на бетона или армировката.

Чл. 79 При приемането на кофража подлежат на проверка:

–         правилното   поставяне   на   кофража,    скелето   и   укрепването    в
съответствие с проекта

–         правилното поставяне на отворите и закладните части

–         плътността на кофражните платна и на елементите на кофража

Чл. 80 Кофражът се измерва на квадратен метър действително кофржрани бетонни и стоманобетонни повърхности, а скелето се-измерва в-кубически метри също като при къртенето на дървени кофражни плоьи

Чл. 81 Кофражите на отвори за бетониране на болтове, закотвяния и други се пресмятат в брой.

Наредба № 7 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от 26 юли 1999 г. – т 7 – акт за приемане на извършените строителни и монтажни работи по нива и елементи на строителната конструкция /приложение № 7/ – съставя се от изпълнителя, независимия строителен надзор /технически контрол/ и проектанта; актът се съставя при достигане на проектните нива /подови, тавански, покривни и други конструкции или първо, второ и т.н. ниво включително междинните нива още далеч преди нанасяне на мебелите в сградата/, както и за вертикални и други елементи между две проектни нива на строежа, етапа, частта от него; в случай на бетонни и стоманобетонни конструкции актът се съставя поотделно за кофражните, армировъчните, включително за бетонираните части и за заваръчните работи.