Продължете към съдържанието

Имоти – Ипотека

ИмотиИскате да си купите  кола? Или пък да започнете нов бизнес? А-а! Нямате достатъчно финанси. Нямате проблеми. Банките са склонни да отпускат заем срещу ипотека на недвижим  имот. Това последното пък какво е?

Еми ипотеката представлява взимане на кредит от банка срещу залагане, като гаранция, на недвижим имот. Друго значение на ипотеката е че  кредитора има вещно право върху имота на длъжник, ако последният не си изпълнява финансовите си задължения.

За да се сключи ипотека трябва да се състави договор между кредитор и собственик  за отпуснатия кредит и ипотекирания имот.

Естествено, че договора трябва да е  съставен във  вид на нотариален акт от съответният нотариус  в чийто район се намира имотът.

За да е валиден договора за ипотека той трябва да  е вписан в съответния имотен регистър на службата за вписване от района  на имота.

Срокът за вписване е до края на работния ден  във входящ  регистър, като върху акта се нанася входящия номер датата и  том и страница на книгата,  която е извършено вписването.

Екземплярите с вписани данни от вписването се връщат на нотариуса  в тридневен срок, което прави сделката законна.

Срока  на ипотеката е 10 години от денят на вписване. Ако се налага удължаване това  споразумение то трябва да се извърши преди изтичане на крайният срок.  При това се договарят нови договорни условия.

За  да се  погаси дадена ипотека тя трябва да се заличи. Това става със съгласието на кредитора, естествено изповядано при нотариус, или пък със влезнало в сила съдебно постановление. Заличаване може да се изисква от всеки заинтересован въз основа на съдебно решение или изтекъл срок без подновяване. При това не  се изисква съгласието на кредитора. За тази цел се подава молба до съдията  в района където е била вписана ипотеката. Вие  можете да  заличите и само част от сумата (частично заличаване).

Таксите  при вписване е 0.15 от сумата в нотариалният акт, но не по-малко от10 лева. Те се определят  от член 3 от Тарифата  за държавни такси и още ?  по член 2 от същата тарифа.