Продължете към съдържанието

02345Здравината на зидарията зависи не само от якостта на употребените тухли и разтвори, но и от начина, по който, е осъществена връзката между отделните тухли. За да се осигури по-добра превръзка, дължината на тухлата трябва да се намира в определено съотношение с ширината й. Така например, приетия у нас стандарт, е две ширини на тухлата плюс дебелината на междинната фуга се равняват на дължината й. Като освен цели тухли, за осигуряването на по-добра превръзка се използват и парчета от тухли, с които се запълват дупки и неточности.

Основни правила при изпълнението на тухлени зидарии

За осигуряването на стабилна връзка между отделните тухли, с които се изгражда зидарията, е необходимо да се спазват следните правила:

1)         Преди да се употребят за зидария, тухлите трябва да се намокрят, за да не поемат влагата от разтвора, преди той да се, е свързал химически.

2)         Всеки ред трябва да бъде напълно хоризонтален по цялата дължина на зида.

3)         Вертикалните фуги от два, лежащи един над друг реда, не трябва да се срещат, а да отстоят най-малко на 6,5 см една от друга.

4)         Да не се запълват изцяло фугите с разтвор, за да може мазилката да се захване по-добре.

5)         Да се използват предимно цели тухли, а парчетата да се влагат само в случаите, когато, е необходимо за превръзката.

6)         След всеки надлъжен ред, задължително трябва да се напречен ред, за да се осигури напречна превръзка на зидарията.

7)         Редовете да се сменят ритмично, така, че фугите през един ред да съвпадат една под друга.

8)         Надлъжните редове от зида се сменят в ъглите с напречни, и обраното(така засичащите се зидове ще имат еднакъв брой редове).