Продължете към съдържанието

 Безопасност на труда препоръчано от Кърти.БГ ЕООД

Система от мероприятия за безопасно извършване на строително-монтажните работи и изграждането на строителните обекти за следните дейности:

  – Разработване на безопасни начини за къртене и изпълнение на цялостните строителните процеси;

  – Обезопасяване на машините, технологичните инсталации, инструменти и инвентарни средства;

  – Обезопасяване на електрическите инсталации и средства;

  – Оборудване на работните места и строителната площадка с предпазни огради, проходи, козирки и покриви;

  – Обозначаване на опасните зони със сигнални знаци и надписи;

  – Снабдяване на работния персонал и външните лица със съответното работно облекло и лични предпазни средства;

  – Инструктиране на работния персонал по въпросите на безопасността на труда.

Хигиена на труда

Включва изискванията за създаване на битова база на строителните обекти с помещения за преобличане и съхраняване на работното облекло, за хранене и почивка, умивални, тоалетни и др.

Противопожарна охрана

На строителните обекти тя се организира в съответствие с противопожарните строително-технически норми и инструкцията за пожарна безопасност при извършване на заваръчни и други огневи работи. Определят се и се обозначават категоризираните като пожаро и/или взривоопасни места на строителната площадка. Строителните обекти се снабдяват с необходимите уреди, съоръжения и инсталации за пожарогасене и се определят лицата, които ще ги поддържат и използват при необходимост.

6.1. Охрана на  труда  при  транспортни  работи

  а). Зоните, в които се извършват товаро-разтоварните работи и вертикален транспорт с подемници и др. се обозначават и в тях не се допускат лица, незаети с дейността. Забранява се преминаването и стоенето под окачени товари.

  б). Складирането на материалите и изделията се извършва съобразно с конкретните правила за съответните товари. Фигурните товари, контейнери и конструкции в складово положение, трябва да бъдат стабилно укрепени против срутване и обръщане.

  в). При разтоварването на прахови материали (цимент, вар, гипс и др.), работниците се снабдяват със съответните работни облекла, респираторни и прахови очила.

  г). Управлението и обслужването на машините и транспортните средства се извършва само от лица със съответната правоспособност.

6.2. Охрана на  труда  при  земни  работи

  а). Преди започване на земните работи се установява разположението на подземните мрежи по кадастъра. Изкопите в близост до тях се извършват ръчно и с повишено внимание в присъствието на техническия ръководител. При откриването на неизвестни подземни инсталации, изкопите се прекратяват.

  б). Багерите се придвижват със стрела, насочена по оста на движението и с кош, повдигнат на 50-70 см. над терена. Не се допуска преминаване на работници по вдигнатата стрела на багера. Самосвалите се товарят  при подаване на коша от задния или страничния борд на автомобила. При прекъсване на копането с багера, кошът се отпуска върху терена извън забоя.

  в). Строителните ями се копаят с подходящи наклони на откосите, за осигуряване на устойчивостта им. Изкопите с вертикални стени и с дълбочина над допустимата се укрепват против срутване. Укрепяването се извършва по типови и индивидуални проекти.

  г). Не се разрешава извършване на изкопи чрез подкопаване и оставяне на земни козирки при копаене с багери. При тесни изкопи с вертикални стени, не се разрешава слизането в тях преди укрепяването им. Не се допуска складирането на почви и други строителни материали в зоната на срутване на изкопните откоси.

6.3. Охрана  на  труда  при  кофражни  работи

  а). При работа с дърводелски машини на строителната площадка, работниците трябва да са инструктирани по БТ. Използват се само изправни машини с обезопасени работни органи.

  б). Конструктивните кофражни скелета се монтират по одобрен работен проект. Скелето трябва да е с винаги осигурена пространствена устойчивост. Не се допуска поставяне на скеле върху неуплътнени насипи, претоварване на работните площадки и кофражни форми.

  в). Декофрирането се извършва от стабилни и обезопасени работни площадки. Участъкът, който се декофрира, се огражда и обезопасява.

6.4.  Охрана  на  труда  при  армировъчни  работи

  а). Транспортирането, подаването и полагането на армировъчните пръти в близост до електрически проводници се извършва при спазване на предпазните разстояния до тях.

  б). Електродвигателите и машините с електрическо задвижване трябва да бъдат заземени. До тях се допуска обучен и инструктиран по БТ работен персонал.

6.5. Охрана  на  труда  при  бетонови  работи

  а). Бетоновите работи се извършват с изправни машини и инвентарни средства, като изправността им се проверява периодично. Машините да бъдат заземени и да се обслужват от правоспособни лица.

  б). Полагането на бетонната смес се извършва след приемане на кофража и арми-ровката от проектант-конструктор.

  б). Преместването на стрелата на бетон помпата от един участък на друг се извършва при спряна нагнетателна помпа.

  в). Почистването на тръбопровода на бетон помпата със сгъстен въздух се извършва в съответствие със специалните инструкции за дейността.

  г). При уплътняване на бетоновата смес с вибратори, работниците се снабдяват с подходящо облекло. Корпусите на вибраторите с напрежение над 36V се заземяват.

6.6.  Охрана  на  труда  при  довършителни  работи

  а). При изпълнение на битумни хидроизолации, работниците трябва да са снабдени с подходящо работно облекло. Работниците при котлите за топене на битум траква да носят предпазни очила.

  б). При работа с пожароопасни продукти (лепила, битумни грундове и др.) се забранява пушенето на работното място. При съхраняването им трябва да се вземат мерки за безопасност.

  в). Мазачните работи се извършват от работни площадки върху стабилно укрепени скелета.

  г). Мазачните машини и агрегати се обслужват от обучени работници. Не се допуска превишаване на определеното налягане в разтвор помпите и разтворопроводите. Електрическите машини и инструменти се заземяват, работниците при разпръскващите дюзи работят със защитни очила.

  д). При полагане на полимерни подови настилки се спазват противопожарни правила, защото те са пожароопасни. Съдовете с лепила се държат затворени, а помещенията се проветряват. Работните места да са снабдени с пожарогасители.