Продължете към съдържанието

Zemanta Related Posts ThumbnailВъв всички случаи обаче зимното бетониране предполага вземането на специални мерки за организация на работите, по важни, от които са:

1. Подходящо складиране и съхраняване на цимента и избор на вида и марката на цимента. За зимния бетон се препоръчват чистите портландцименти (ПЦ) или бързовтвърдяващ портландцимент (ПЦБВ) с марка най-малко 350. Не са подходящи циментите със ситни минерални добавки (трае, пясък, пепел от ТЕЦ и др.), а също и шлакопортландциментите, които по начало имат забавено втвърдяване.

2. Осигуряване на незамръзнали, а в някои случаи и затоплени добавъчни материали. За препоръчване е загряването да става на сухо, а не чрез директно вкарване на пара в добавъчния материал.

3. Осигуряване на затоплена вода. Във всички случаи затоплянето на водата е най-изгодно, тъй като тя има най-голяма специфична топлоемкост в сравнение с останалите компоненти на бетонната смес.

4. Избиране на възможно най-гъста консистенция на бетонната смес, т.е. осигуряване на бетон с минимално количество на направната вода. Това дава възможност да се намали до минимум времето, през което са необходими специални грижи след бетонирането.

5. Предварително доказване на ефективността и приложимостта на дадена добавка. Действието на добавките зависи много от вида На цимента, от състава и консистенцията на бетона и др. Освен това много от добавките за зимно бетониране съдържат хлориди, а те не се допускат или се ограничават в зависимост от вида на армировката и вида и условията за експлоатация на конструкцията или съоръжението.

6. Осигуряване на подходящи условия за приготвяне на бетонната смес, която да има температура поне +25-=-30°С с оглед на условията за транспортиране и полагане на бетона при дадена температура на външния въздух. Препоръчва се времето за бърка¬не на сместа да се увеличи поне с 25% и да бъде най-малко 3 гшп,. а при бетонобъркачките с обем над 2000 кб3 — най-малко 4 гшп.

7. Осигуряване на достатъчно бърз транспорт на сместа до мястото на полагането, максимум 1 час, като се вземат особени мерки за намаляване до минимум на топлинните загуби от транс¬порта. Ако е нужно, транспортните средства се изолират топлинно.

При наличие на всички изброени мерки все пак най-меродавни за качествата на бетона остават условията, при които той се втвърдява през първите няколко денонощия след полагането му. По това именно те различават методите, прилагани за зимно бетониране.