Продължете към съдържанието

02345Послойното уплътняване на почвите при изграждането на насипи главно в пътното, хидротехническото и промишленото строителство се извършва почти изключително с помощта на валяци. За уплътняване на свързани почви се използват предимно валяци със статично действие, а при несвързани и слабо свързани почви – валяци с вибрационно действие. Усъвършенстването на валяците с вибрационно действие позволи в последните няколко години да се използват ефективно за уплътняване и на редица свързани почви.

Валяците със статично действие се делят на самоходни и прикачни, като последните от своя страна се делят на пневмоколелни и барабанни – гладки и щиповидни.

Валяците с вибрационно действие също биват самохнодни и прикачни.

Самоходните валяци се прилагат все по-широко в практиката главно поради компактността на конструкцията, малките габарити и по-добрата маневреност.

При прикачните виброваляци се налагат тенденциите за утвърждаване на:
–    Плавно безстепенно регулиране на вибрациите(честотата и амплитудата);
–    Приложение на насочени вибрации;
–    Модификации със сдвоени валяци на една ос с шарнирна връзка между двата валяка за изменение на наклона във вертикална равнина съобразно конфигурацията на уплътняваната повърхност.

При самоходните виброваляци се налагат тенденциите за въвеждане на:
–    Хидромеханична трансмисия;
–    Плавно безстепенно регулиране на вибрациите;
–    Леко и плавно изменение на направлението на движението;
–    Сдвоени валяци на една ос с шарнирна връзка за удобно завиване(при по-голяма широчина на уплътняваната ивица);
–    Максимално възможна изолация на носещата рама от вибрациите;
–    Добра защита от прах и замърсяване на всички елементи на трансмисията.

При самоходните пневмоколелни виброваляци са налице тенденциите за:

–    Увеличаване на масата до 35-40 тона
–    Увеличаване на маневреността с помощта на шарнирна рама;
–    Безстепенно регулиране на параметрите с вибрациите;
–    Въвеждане на хидромеханична трансимисия;
–    Независимо очакване на всяко колело с възможност и за промяна на наклона му наляво и надясно спрямо вертикалната равнина.

Незначително, е приложението на вибротрамбовки и виброплочи при уплътняването предимно на обратно засипана почва в тесни траншейни и малоразмерни ями около изградени фундаменти до и над положени подземни проводи, ограничени по размери открити насипи и други. Това обстоятелство в много случаи довежда до компрометирането на настилките(пътни, тротоарни, производствени и други). Положени върху неуплътнени насипи.