Продължете към съдържанието

Zemanta Related Posts ThumbnailПо-правилно ще бъде, ако се говори за видима бетонна повърхност, тъй като става въпрос за нейното използуване като архитектурен елемент в дадена сграда или инженерно съоръжение. Обикновено се говори, че видимият бетон е нова тенденция в съвременното строителство. Това е така, що се отнася до неговото приложение в жилищното и общественото строителство и за някои уникални инженерно-архитектурни съоръжения – За инженерни съоръжения — мостове, комини и охладителни кули, или за стоманобетонни изделия — стълбове, траверси, бордюри и др., проблемата е твърде стара, тъй като бетонът в тези случаи е бил почти винаги видим.

Дефиницията за видимия бетон показва тенденции на постоянно развитие, като обхваща все нови разновидности. Съгласно с нормативните документи под видим бетон се разбират бетонни повърхности, които след свалянето на кофража остават непокрити с други материали (облицовки, мазилки и др.) или се обработват допълнително за задоволяване на определени архитектурни изисквания. Въз основа на тази дефиниция може да се направи следната класификация на видимия бетон:

—      според метода на получаване: гладък, релефен и мит видим бетон;

—      според цвета: обикновен и цветен;

—      според начина на изпълнение: видим монолитен бетон и видим бетон за сглобяеми стоманобетонни елементи.

Накрая ще се спрем на видимите бетони с допълнително разкриване на повърхностната структура на бетона. Това са така наречените мити и песъкоструйни бетони. У нас митите бетони се реализират чрез измиване на циментното мляко до показване на зърната на едрия добавъчен материал, преди да е свързал бетонът. Архитектурният ефект при тази технология не е много добър, тъй като не може да се получи пълно очистване на зърната и те оста¬ват все още сиви.

Както беше подчертано, отстраняването на дефекти по видими бетонни повърхности без допълнителна обработка е много трудно и е свързано с големи разходи на труд и средства, без да има особени гаранции за получаване на желания ефект. Поради това се препоръчва преди започване на работа по изпълнението на видим бетон да се изпълнят на обекта отделни фрагменти. Те трябва да се използуват от проектантите за последна преценка на архитектурния ефект на проектирания видим бетон и от изпълнителите като еталон за изпълнение. Без осъществяване на всички мероприятия, предписани в проекта и в Инструкцията за проектиране и изпълнение на видим бетон, не трябва да се дава разрешение за започване на неговото изпълнение.

При срещане на известни затруднения и забелязване на пропуски и дефекти трябва да се потърси незабавно помощта на компетентни специалисти.