Продължете към съдържанието

Zemanta Related Posts ThumbnailВ групата на по-опасните вредни съставни части на  д. м.  се включват: сулфати и сулфити, съставни части, които влизат в реакция с алкалните окиси в цимента, и парчета глина.

Действието на сулфитите и сулфатите (преизчислени като 503) се свежда до образуване на трикалциев сулфоалуминат, който се нарича «циментов бацил», а неговото разрушаващо действие в бетона е известно. Изследванията, извършени напоследък в много страни, включително и у нас, дадоха възможност да се намали строгостта на стандартните предписания спрямо съдържанието на 503 в д. м. Най-напред се разреши употребата на е д. м., съдържащи 503 над допустимите граници, дадени в стандарта, след подробни и пълни изследвания, доказващи неговата годност. Засега ограничението остана строго само за пясъка — употребата на пясък, съдържащ 803 над границите, допустими в стандарта, не се разрешава.

Изследванията показват също, че количествените ограничения на 503 в д. м.  могат да се завишат, като се направи и известна диференциация по отношение на групите бетон (само за пясък). Това е отразено и в нашите стандарти. Предстоят нови изменения, пак в посока на увеличаване на допустимите количества на З03 в д. м.  въз основа на изследвания в НИСИ.

Нашите нормативи са изключително строги и не допускат съдържание в е. д. м.  на минерали, които реагират с основите. След като се доказа, че в някои основни източници за добив на чакъл и трошен камък у нас има такива минерали, наложи се да се извършат бързи научни изследвания. Те потвърдиха резултатите от изследванията и в други страни, че ако разтворимият 5Ю2 е под 50 ш., то се смята за годен за направа на бетон, без да са необходими допълнителни изследвания.

Дали бетонът ще – отговаря на определени изисквания за износване, е въпрос на специално проектиране на бетона. Изписването на бетона на износване в тези случаи има меродавно значение за доказване на проектните предписания.