Продължете към съдържанието

Zemanta Related Posts ThumbnailДо определено развитие на процеса на втвърдяване бетонът трябва да се предпазва от вредни въздействия — атмосферни, химични, трептения и вибрации. Към вредните атмосферни въздействия се отнасят: всички температурни промени, директно нагряване от слънчевите лъчи, вятър, силен дъжд и отрицателни температури. Атмосферните въздействия съпътствуват пресния бетон, главно при някои монолитни конструкции, макар че не са изключение и при производството на готови бетонни и стоманобетонни конструкции.

Атмосферните условия влияят главно в ранната възраст на пресния бетон, като особено вредни са тези, които предизвикват бързо изсъхване. Въобще отделянето на водата в бетона е свързано с появата на вътрешни напрежения, които водят до самопроизволни деформации, предизвикващи напуквания на бетона, когато неговата якост е все още малка и не може да се противопостави на тези деформации. В повечето случаи водата в бетона рано или късно ще се отдели, но грижата за бетона има за цел това да стане, след като бетонът е набрал якост, при която влиянието върху физико-механичните свойства на бетона и неговото сцепление с армировката ще бъде най-малко или по-точно в допустимите граници.

Степента на вредните въздействия на атмосферните условия зависи не само от състава на бетона, но преди всичко от условията на отлежаване в кофража до момента на декофрирането и след декофрирането. От това става ясно, че в най-неблагоприятно положение е бетонът, полаган в плочи, където най-голяма част от него е изложена на прякото въздействие на атмосферните условия. Ето защо тук грижите трябва да започнат непосредствено след уплътняването, тъй като има опасност от поява на пукнатини, преди да са започнали истинските процеси на хидратация.

Класическото правило, че бетонът трябва да се предпазва от бързо изсъхване в първите 7 дни, е твърде общо изискване, но то до голяма степен решава въпроса за предпазване на бетона от вредните атмосферни условия. При вземането на конкретни мерки, за да се спази това правило, трябва да се излиза от конкретните условия. При неблагоприятни атмосферни условия непосредствено след уплътняването и обработването откритите повърхности на прясно положения бетон трябва да се покрият (механични покрития или специални химични състави). След декофрирането грижите за бетонните повърхности се избират в зависимост от вида на кофража, от продължителността на отлежаване на бетона в него и от условията на отлежаване спрямо атмосферните въздействия. В тези случаи обикновено се прибягва до поливане — пръскане на повърхностите, но така, че те да бъдат постоянно влажни за определен период от време. И в този случай успешно може да се използуват специални химични състави, нанасяни механизирано по третираните повърхности.