Продължете към съдържанието

BetonovozЦентрализираната и комплектна доставка на строителни материали и изделия ускорява темповете на строителството, съкращава в значителна степен използуването на тежък ръчен труд в товаро-разтоварните работи, а също така намалява загубите на материали в процеса на транспортирането.

 Използуването на контейнери за превозване на стъкла осигурява механизирането на товаро-разтоварните работи и почти напълно изключва счупването на стъклата при транспортиране. Икономическата ефективност от използуването им е около 8 рубли на един тон.

Средно при доставка на дребноразмерни материали на строителната площадка в контейнери се икономисват 1,3 рубли на 1 I превозен товар.

Използуването на контейнери за рулонните материали осигурява повишаване на производителността на труда при товаро-разтоварните работи с 25—30%.

Тухлите, керамичните и шлакобетонните блокове се доставят на обекта на пакети върху подставки. По последни данни, икономическата ефективност от внедряването на пакетната доставка с автомобили е 2—2,5 рубли на 1000 броя тухли, а с железопътни вагони — 4—8 рубли.

Типовете и размерите на подставките се определят в зависимост от местните условия съвместно от строителните и транспортните организации и заводи¬те за строителни материали. Най-голямо разпространение при доставката на тухли са намерили подставките с размери 520х 1030 тт. Допуска се използването на подставки с размери, не по-големи от 750 х 1050 тт.

Обикновените тухли се доставят на строежите наредени във форма на „елха“, а керамичните и шлакобетонните — шахматно.

Силикатните тухли се превозват с автомобили в пакети без подставки. При транспортиране с двуосни железопътни вагони те се нареждат на пирамиди без подставки, а при използуване на полувагони — в пакети върху дървенометални конструкции.

 За превозване на силикатни тухли автомобилите и ремаркетата се съоръжават с приспособления за закрепване и разместване на пакетите върху платформата. Доставените на строежа тухли трябва да се разтоварват от автомобила направо върху дървена настилка или върху скеле.

Пакетите от керамични тухли се разтоварват от автомобилите с помощта на специални захранващи устройства с капаци, които осигуряват безопасността на работата. За издигане на пакетите от силикатни тухли се използуват захващащи устройства с четири капака от грайферен тип.

Строителните организации използуват товарни автомобили с осово натоварване до 60 кКт, които могат да се движат без ограничение по цялата пътна мрежа, автомобили с натоварване до 100 к!М, които се използуват за движение само върху бетонни или асфалтобетонни пътища, и кариерни автомобили с по-големи осови натоварвания, които се движат само по временни строителни и кариерни пътища.