Продължете към съдържанието

Изисквания и технически средства по ОТТБ при провеждане на корпусни и заваръчни работи в корабостроителното  производство

I Общи положения

Най- важен елемент на ТБ, на-който и да производствен участък и работно място се явява профилактиката на нещастните случаи. Първостепенно значение имат:

– инструктажът, провеждан от майстора, преди началото на работа и запознаване с условията на работа;

– нормалното състояние и самочувствието на работника;

неуравновесеност  и вълнение – водят до загуба на съсредоточеност, невнимание и могат  да  доведат до нещастен случай;

– недопустимо е да се работи при употребен алкохол- много често причина за тежки травми.

Ако не се съблюдава дори едно от тези основни условия, категорично се забранява работа:

– на голяма височина;

– с ток с високо напрежение;

– при отделяне на вредни газове.

Нещастните случаи винаги имат причини за това и те трябва да се предвиждат и да се изключва възможността за появата им. Същото важи и за услугите „кърти чисти извозва“ там също се работи с машини, горива и електричество.

II ТБ на Свързочно – заваръчен цех:

1. Всички отвори по пода – да се оградени и плътно затворени;

2. Проходите и пътеките да са ясно очертани с бели линии и да няма по тях предмети , инструменти и други.

3. Прозорците – да са чисти ; чистят се най-малко 4 пъти в годината;

4.Прозорците- да няма по тях или до тях секции, възли, инструменти и материали, които да възпрепятстват осветяемостта на помещението;

5. По електрическата част- може да работи само дежурния ел.техник към дадения участък;

6. Да се разхвърлят дрехи помещението е забранено. За целта има шкафчета;

7. Пушенето да е на точно определени места;

8. Храненето да е на точно определени места и определено време;

9. Пълна изправност на всички инструменти и приспособления;

10. Етажерки и шкафове за инструментите и приспособленията;

11. Заваръчните места да са оградени с преносими или постоянни прегради;

12. Открит достъп до противопожарния инвентар;

13. Работниците да изпълняват само такива видове дейности за които са назначени на работа;

14. Заточването и ремонта на инструменти  – само от специално обучени работници за тази цел;

15. Чуковете- добре заклинени в дръжките;

16.  При работа, в резултат на която се отделя прах- очила;

17. Гаечните ключове по размер и без пукнатини;

18. Ел. Инструментите – надеждно изолирани;

19. Наколенки – при работа в легнало положение или на колена;

20. При почистване на боя- категорично се забранява тя да се гори-трябва да е механично почистване и защитни очила и маска против прах.

III ТБ при сборъчни работи

1.В сборочния цех- да има инструментална, устройства за проверка на изправността на инструментите;

2.Шахти, люкове и гърловини- плътно покрити с двоен капак;

3.Където  няма естествена вентилация – да се предвиди изкуствена;

4.На стапела на кораба  -да се пуши точно на определени места;

5.При отдих – да не се стои под или вътре в секции или други опасни места;

6.Да се събира редовно боклука и отпадъците на определени места в метални сандъци;

7.При заваръчни работи – да се провери дали от другата страна на детайла или секцията няма хора;

8.Забранява се при неработно време да се оставят на стапела, по кораба, в блоковете и секциите бутилки с кислород или ацетилен, смазочни материали или бояджийски материали (пожароопасни);

9. Работещите на стапела нямат право:

– да местят по свое усмотрение намиращите се там механизми, устройства, прибори, апаратура, тръбопроводи, електроуреди;

– да отварят клапани, кингстонии, заглушки и др. подобни;

– до пускат в ход каквито и да са агрегати, с  тяхната работа и монтирани на кораба  (котли, механизми, устройства, апаратура, прибори и др. подобни).

10. Преди монтажа на конструкция (възел, секция ) в блок- секция или в корпуса на кораба – да се провери дали монтираните преди това конструкции са надеждно закрепени;

11. Забранява се сборочни работи да се извършват на  проходите и пътеките;

12. Изготвените секции – да се складират преди монтажа на устройството;

13. Да се почистят секциите и блоковете от боклук и сняг с помощта на сгъстен въздух.

I V ТБ при заваръчни и газо – запалими операции:

1.Заваръчни работи в цеха- на специално оборудвани места;

2.Малки детайли- да се заваряват в кабини;

3.Заваръчната апаратура , която е навън от цеха да се защити надежно от дъжд и сняг.

4.Ел. Кабелите да не се преплитат с шланговете за кислород и  ацетилен;

5.Предварителна проверка на цялата заваръчна апаратура; и след работа;

6.Шланговете за кислород и ацетилен и електропроводите за електрожените да не се влачат, а да се носят навити;

7.При заварки в закрити помещения  (отсеци, цистерни ) да се отворят вратите, люковете, гърловините, илюминаторите, каквито има в това помещение. Да има и допълнителен човек – наблюдател за евентуална помощ;

8.При спиране на работа – да се изключат от магистралата и обезточат шланговете за кислород и ацетилен;

9.При електрожени и газозаварки – да има: щит или шлем със защитно стъкло, очила, ръкавици, обувки, дрехи за защита от топлината и др. лъчения;

10.До работа със заваръчни и газорезателни инструменти се допускат само работници с правоспособност на това и имащи съответното удостоверение.