Продължете към съдържанието

02345Изследването на строителната почва трябва да се извърши още преди да започне проектирането, за да се установи нейната издръжливост и товароспособност. Сградата трябва да лежи върху здрава и неподдаваща почва, която може да поеме товарите от собственото тегло на всички конструкции, ветрови сили, сняг, полезни товари (хора, мебели и други обзавеждания, машини и др.). Земните пластове, които поемат товарите от сградата, се наричат строителна почва или само почва.

Въз основа на резултатите от изследвания¬та на почвата и в зависимост от нейния вид и физико-механични качества се определят размерите и видът на основите на сградата.

Видовете строителни почви са дадени в БДС 676—70 и се делят на: скали, несвързани, свързани и особени

а. Скалите са споени или сциментирани почви и се класифицират по БДС 7718—69 въз основа на петрографската им характеристика.

б. Несвързаните, свързаните и особените почви са неспоени (дисперсни).

Несвързаните почви се подразделят в зависимост от съдържанието на масата на фракциите на чакъли и пясъци-, като фракциите им са дадени в БДС 2761 —70.

в. Свързаните почви се подразделят според показателя на пластичност и съдържанието на праховите и чакълестите фракции съгласно табл. 2 в БДС 676—70 на глинест пясък, песъчлива глина и глина.

г. Особените почви могат да бъдат: пропадъчни, органични, засолени и от изкуствен произход. Пропадъчни са почвите, които се слягат (пропадат) под действието на външни товари, собствено тегло или при намокряне.

Органичните почви съдържат органични вещества (торф, хумус); засолените съдържат повече от 5% водоразтворими соли, а почвите от изкуствен произход съдържат промишлени, строителни и други отпадъци.

При лабораторното изследване на почвата се определя водното съдържание съгласно БДС 644—7О. хигроскопичната влага съгласно БДС 645—70, а специфичната плътност съгласно БДС 646—70.

Допустимото натоварване на почвата се изразява в кг/кв. см и се определя съгласно с «Норми и правила за проектиране на зем¬ната основа на сгради и съоръжения. Плоско фундиране» (публикувани в Бюлетин за строителство и архитектура, кн. 10/1970).

При изследванията на строителната почва трябва да се установят:

а. Геоложкият строеж на земните пластове и видовете почви, от които са съставени техните физико-механични качества (състав, плътност, водно съдържание и др.), дълбочина на почвените пластове.

б. На каква дълбочина се намира носещият почвен пласт и каква му е дебелината. От това зависят и се определят дълбочината, видът и изпълнението на основите.

в. Кое е най-високо ниво на подпочвените води. Има ли опасност от подмиване, ако подпочвените води се стичат по наклон. Такава опасност не съществува при водоносен пласт (басейн).

г. Възможни ли са слягания, пропадания и свличания (хлъзгания на почвените пластове) .

д. Има ли опасност от пропуквания на почвените пластове през летния сезон при продължителна суша и пр.

е. Налице ли са агресивни почви (съдържащи гипс, соли и др.).

ж. Може ли  почвата да се използува като строителен материал (глина, пясък и пр.)-.

з. Ако следва да се подобри почвата, дали това е икономически оправдано.