Продължете към съдържанието

02345Най-големият недостатък на монолитните стоманобетонни конструкции е, че се изразходва значително количество дървен материал за кофражи скелета, което оскъпява строежите; особено сега, когато дървеният материал е дефицитен. Този недостатък налага и по-дълги срокове за строеж. При сглобяемите стоманобетонни конструкции този недостатък в голяма степен се премахва — разходът на дървения материал се намалява до 70% и повече

Изпълнението на монолитните стоманобетонни конструкции зимно време се затруднява поради опасност от замръзване на бетона. Необходимо е да се вземат специални мерки против замръзването, а при по-ниски темпера¬тури бетонирането става невъзможно. При сглобяемите стоманобетонни конструкции този недостатък се отстранява, тъй като елементите може да се изливат в завод или в затворени и затоплени помещения на строителната площадка.

Стоманобетонните конструкции изискват сравнително сложно изпълнение. Необходими са квалифицирани работници — бетонджии, армировчици и кофражисти, както и ръководен кадър от специалисти — инженери и техници, за ръководство и контрол. Макар че на пръв поглед направата и изливането на бетона не изглеждат сложна работа, за да се получат по-високи марки на бетона, което е необходимо при днешното строителство, технологията е твърде сложна и отговорна работа.

В експлоатационно състояние стоманобетонните конструкции при дефекти или реконструкции се поправят или подсилват сравнително трудно.

Поради малката опънна якост на бетона в опънната зона на елементите, подложени на огъване, се образуват пукнатини, по които бетонът се изключва от работа. Също така пукнатини се появяват от съсъхване на бетона, от температурни деформации, от неравномерно слягане на основите, от лошокачествен бетон и др. Тези пукнатини, от една страна, създават опасност от корозия за армировката и от друга, намаляват коравината на елементите, което води до по-големи деформации (провисвания). При оразмеряването на обикновения стоманобетон широчината на пукнатините трябва да не надвишава дадена граница (0,1- 0,3м), а при специални съоръжения, като резервоари и др., може да се наложи пукнатини въобще да не се допускат, което води до оскъпяване на конструкцията. При предварително напрегнатите стоманобетонни конструкции опасността от пукнатини може въобще да бъде избягната.

Стоманобетонът е лош изолатор на ударен шум и топлина. Това налага в много случаи да се предвиждат скъпи и трудоемки топло- и звукоизолации.

Един съществен недостатък на стоманобетона е и неговото сравнително голямо собствено тегло. Този недостатък е особено неблагоприятен при преодоляване на по-големи подпорни разстояния. За намаляване влиянието на собственото тегло в последно време все по-голямо приложение намират предварително напрегнатите и тънкостенните стоманобетонни конструкции с използуване на бетони и стомани с по-големи якости. В редица случаи се прилагат леки бетони.