Продължете към съдържанието

02345Съществуват три основни понятни за производителността на строителните машини:

Теоретична или конструктивна производителност, която се определя за 1 час чисто работно време на машината в зависимост от конструктивната характеристика на работните органи, скоростта на двигателите, продължителността на работния цикъл и приетите условия на използуване, за които е предназначена машината при нейното проектиране. Данните за конструктивната производителност на машините се използуват предимно за сравняване на машините.

Техническа производителност е максималната производителност, която може да се получи за 1 час непрекъсната работа при конкретни условия на експлоатация и пълно използуване на мощността на машината, в режим на работа, отчитащ само технологичните прекъсвания, и при управление от висококвалифициран машинист. Техническата производителност, за разлика от конструктивната се изменя в зависимост от приетите условия на използване на машините. Тъй като в строителството условията на експлоатацията често се изменят, то и техническата производителност може да има различни стойности.

Експлоатационната производителност е производителността (изработката) на машината, която практически може да се постигне при съществуващото ниво на организация на изпълнение на строителните работи.

Експлоатационната производителност на машините теоретично може да се изчисли, като се изходи от техническата производителност за 1 час чиста работа и броя на часовете в периода, за който тя се пресмята. Но като се опре¬деля по този начин експлоатационната производителност, трябва да се има пред вид, че за дълъг период от време тя ще запази особеностите на техническата производителност и ще характеризира изработката на машината само при определени условия, приети при изчисленията.

За дълъг период от време преминаването от техническата към експлоатационната производителност изисква задължително усредняване на величините, които определят изработката на машината (продължителността на цикъла, съответните коефициенти и условия за използуване) през време на целия период, за който се определя експлоатационната производителност. Затова определянето на експлоатационната производителност чрез умножаване на техническата производителност по броя на часовете чиста работа за съответния период от време може да се препоръча само в случаите, когато машината работи през целия период при постоянни условия и когато може да се определи чистото работно време на машината. За машините, които работят при различни условия, експлоатационната производителност трябва да се определя въз основа на производствените норми, установени в ЕНР.

Нормите за производителност на машините, заложени в ЕНР, са определени въз основа на хронометрични наблюдения на работата на машините при различни производствени условия. Широкото използуване на тези норми в строителната практика позволява да се определи реалната експлоатационна производителност за различно ниво на организация на строителните работи.