Продължете към съдържанието

01235Сградата е съставена от голям брой различни по вид и предназначение елементи. Такива са например стенните и подовите конструкции, основите, покривните конструкции, стълбите, прозорците, вратите, балконите, парапетите и др. Елемент на сградата е всяка цялостна и характерна нейна част с предназначение да поеме определена функция.

По вид и предназначение елементите на сградата могат да бъдат систематизирани в три големи групи:

1. Конструктивни елементи.

2. Елементи на санитарно-техническото съоръжаване.

3. Декоративни елементи.

Конструктивните елементи са основни и най-важни, тъй като без тях е немислимо съществуването на сградата. Те могат да се разделят на две подгрупи: носещи конструктивни елементи и ограждащи конструктивни елементи.

Носещите конструктивни елементи поемат всички товари от сградата, собственото тегло на носещата конструкция, теглото на мебелировката и съоръжаването (машини, апарати и др.), теглото на хората, на снега по покрива, на¬пора на вятъра, земетръсните сили (важно условие за България) и ги предават посредством основите на терена.

Ограждащите конструктивни елементи отделят помещенията от външната среда и разделят сградата на отделни помещения. В броя на ограждащите конструктивни елементи се включват външните и вътрешните стени. В зависимост от конструктивното решение на сградата много често ограждащите елементи изпълняват и носеща функция.

Основни изисквания към конструкциите

Всяка конструкция трябва да бъде: здрава, устойчива и корава и дълготрайна.

1. Здравината (механическата якост) се изразява в това, че конструкцията не се разрушава под действието на определени товари, които тя трябва да поема по време на експлоатацията на сградата. Например подовите конструкции на складовите сгради трябва да поемат по-тежки товари от подовите конструкции за жилищните сгради, следователно и здравината трябва да е различна. При изчисляване здравината на конструкциите се приема винаги известен коефициент на сигурност.

2. Под устойчивост и коравина на конструкцията се разбира нейното свойство да запази достатъчна неизменност на фор¬мата и разположението под действието на определени товари. За тази цел сеченията на конструкцията трябва да бъдат с необходимите размери, които се установяват чрез изчисления.

3. Под дълготрайност на конструкцията се разбира качеството й да запази необходимата здравина за предвидения срок на експлоатация.

Независимо от казаното дотук всяка конструкция трябва да притежава съобразно с предназначението си в различна степен и необходимата огнеустойчивост.