Продължете към съдържанието

Zemanta Related Posts ThumbnailИзискванията, на които трябва да отговаря дадена добавка както и методите за изпитване и контролиране на вредните примеси (захари, хлориди и др.) се посочват в нормативните документи, които регламентират производството на добавката. За да бъде класифицирана обаче в някои от изброените групи, добавката трябва да отговаря на определени минимални изисквания. Според БДС 14069—77 изискванията за добавките се отнасят за циментно тесто с нормена гъстота или за бетонна смес с мярка на слягане около 5 сгп, приготвена при следните условия:

—      съдържание на цимент 20ПЦ 350—300кг/м3;

—      (1тах на добавъчния материал 40 тт;

—      количество на пясъка по маса 35—40% от количеството на добавъчните материали; модул на едрина на пясъка 2,3—2,9;

—      участие на фракциите 5—10, 10—20 и 20—40 шт съответно 20, 20 и 60%.

Количеството на добавката се приема съгласно с предписанието на производителя.

Всички изпитвания на циментното тесто се извършват по БДС 72, на бетонната смес по БДС 7016, а на втвърдения бетон с кубчета 15/15/15 ст по БДС 505. Във всички случаи изискванията се доказват по отношение на еталонни проби, приготвени без добавка от същите материали при абсолютно еднакви условия на приготвяне и отлежаване.

Изискванията (по БДС) за отделните видове добавки са:

1. Пластифициращи (водонамаляващи):

— намаляване на водата за постигане на дадена консистенция на бетонната смес най-малко с 5%;

— увеличаване на якостите на възраст до 7 дни включително най-малко с 5%, а на 28-ия ден — най-малко с 10%.

2. Въздуховъвличащи (аериращи):

— увеличаване на въздухосъдържанието на бетонната смес най-малко с 5%, но не повече от 10%;

— намалявана на якостните на бетона най-много с 10%;

— нарастване на мразоустойчивостта най-малко с една марка.

3. Ускоряващи:

— ускоряване на началото на свързване на циментното тесто най-малко с 15 тш, но свързването не трябва да става по-рано от границата, нормирана в БДС 27;

— увеличаване на якостите на бетона: за възраст 24 часа и 3 дни най-малко с 15%, а за възраст 28 дни най-малко с 10 % .