Продължете към съдържанието

02345Земните работи обхващат: изкопите, изнасянето на пръстта, подпиранията, шпунтовите гради и насипите.

Изкопи и изнасяне на пръстта. Преди да започне строежът на сградата, трябва да се извършат изкопите на сутерена и основите.

Изкопните работи могат да се разделят на: общ изкоп и изкоп на основи.
Общият изкоп е необходим, когато сградата е със сутерен. Той включва бъдещите помещения на сутерена (мазета), включително всички външни и вътрешни стени.

Изкоп на основи, пети на колони,

Основите трябва да достигнат до здрава почва. Когато сградата или части от нея са без зимник, основите се вкопават на дълбочина най-малко 80 ст. в терена и в такъв случай те не могат практически да бъдат по-тесни от 40 ст.
Изкопаната пръст се изнася и извозва навън от местостроежа на определено от техническата служба място или се насипва в парцела на сградата. Най-напред се изкопава само хумусът (плодородният горен слой на почвата), който е дебел 30—50 сш. Той се отделя и складира на подходящо място и се използува за направа на градината на бъдещата сграда. Съгласно с най-новите правителствени разпоредби за хумуса и за неговото опазване и съхраняване трябва да се полагат най-големи грижи при всички видове изкопни работи.

Изкопните работи могат да се извършат ръчно — с лопати и с кирки, или механизирано — с машини (багери, багери с кофи, екскаватори). При общ изкоп на най-подходящия край към улицата се оформя рампа с широчина 3,00—3,50 т, която постепенно
слиза до нивото на изкопната яма. Изкопната пръст може да се извозва с ръчни колички (0,06—0,07_т3), каруци или камиони, които евентуално се движат по рампата. Още по-ефективна е работата, когато изкопаната пръст се товари с багер направо в камиони.
Когато почвата е здрава, изкопната яма може да се оформи с вертикални брегове на дълбочина до 3,00 т, даже и повече. Наклонени брегове се правят в зависимост от естеството на почвата при дълбоки изкопи, при слаба почва или когато външните стени трябва да се изолират срещу влага. В последния случай външните стени се покриват отвън с изолационни пластове, за изпълнението, на които е необходимо пространство за работа.

Изкопните брегове при срутващ се почви се правят с наклон 1:1. След завършване на основите и основните стени се пристъпва към запълване на откоса с пръст или по-добре с омесена глина, която служи до известна степен за изолация против земната влага.

Когато сградата е разположена непосредствено на уличната регулационна линия или до границата на съседния парцел (при сключено застрояване), необходимо е въпреки слабата почва страните на изкопа да бъдат отвесни. В случая те се обшиват с талпи и се подпирате вертикални и наклонени гредички, поставени на разстояние 1,00—2,00 ш.