Продължете към съдържанието

Противопожарна защита, класификация на пожароопасните работи в корабостроителното производство, средства за регистриране и гасени на пожари, противопожарни норми по ОТТБ

Организация на пожарната охрана. Класификация на пожароопасните работи в корабостроителното производство

*Противопожарната охрана включва:

–    профилактични мероприятия;

–    мерки, обезпечаващи ликвидацията на пожари.

Пожарната профилактика представлява система от технически и организационни мерки, предотвратяващи възникването и разпространението на пожари, навраменна сигнализация  за такива, обезпечение на безопасността евакуация на хората и материалните ценности, а също, създаване на условия за успешно гасене на пожари при минимални загуби.

*Има Държавни органи по ПО, които разработват и издават инструкции и норми по ПО, които са задължителни за всички ведомства, учреждения, предприятия, граждани, а също така те проверяват спазването и изпълнението им.

*Инспектори по ПО – имат права за налагане на санкции, а също така и да привличат към съдебна отговорност за изпълнение на нормите и инструкциите по ПО.

*На работните места се организират групи по ПО;

* В предприятията се организира пожарно -техническа комисия в състав: главен инженер, началник по ПО, главен енергетик, специалист по водоснабдяване и др. Тази комисия съдейства заедно с пожарните групи за профилактичните мероприятия по ПО, а също непосредствено  организират и участват при гасенето на възникнал пожар.

* отговорност за ПО носят: Директора, Началника по ПО, Началниците па цехове, складове и др.

– Дисциплинарна, административна и дори съдебна отговорност се носи за неспазване на нормите , инструкциите по ПО и за възникване на пожар;

– Материална отговорност;

  • Създаване на пожаробезопасни технологични процеси е едно от задълженията на началниците на цехове, участъци и т. н.. т.

Класификация на материалите по степен на запалимост:

 I група негорящи (метали, естествени и изкуствени неорганични минерални минерали) ;

II група  – труднозапалими )материали, които представляват комбинация от  органични и  неорганични  вещества );

III  група  – лесногорящи ( всички органични вещества );

Класификация на корабст. производство по степента на пожоопасност:

–           категории А, Б, В, Г и Д:

А – производства , използващи вещества, които могат да се възпламенят или взривят под действието на вода или кислород    във въздуха.

*водородни или ацетиленови станции, складове за горящи газове, бензин с температура на възпламеняване по-малка или равна на 28С на парите.

Б –производства , в които се използват течности с tвъзпл.=  (28С-120 )С на парите им;

*цехове за лакобояджийски работи, складове на керосин, мазут, нефт;

В – производства, използващи твърди или течни горивни вещества с .120С на парите им;

*дървообработващи цехове, регенерация на минерални ,смазочни вещества, закрити складове за въглища и др.;

Г – производства използващи негорими вещества и материали в горещо или разтопено състояние, отделящи топлина, а също производства, свързани с изгаряне на  твърди, течни или газообразни горива;

*леярски цехове, ковашки цехове, заварочни цехове, демонтажни дейности,  помещения с ДВГ, главния корпус на ел. станция, котелни отделения и др.;

Д – производства по обработка на негорими вещества и материали в студено състояние, а също складове за такива вещества и материали;

*механичните цехове за студена обработка на материалите; механосборочните цехове, инструменталните цехове, цеховете за студено щамповане, складове за метал и метални изделия;

**Съществува също класификация на строителните конструкциии, сградите, и съоръженията по степента на пожарната им устойчивост.

–           При пожар: t=(1100-1200 )С;

–           Строителната конструкция , колко време може да издържи (здравина, устойчивост) при пожар.

–           Способи за увеличаване на пожарната устойчивост (противостоене) на материалите в строителните конструкции;

–           Тухли доста са пожароустойчиви;

–           Бетон –зависи от свойствата на запълнителя и марката на бетона; до t=(550-700)С

–           Метал –рязко намалява пос. сп.    При високи температури, облицовки, тръби с вода и при небостъргачи;

–           Стоманобетон;

–           Стомана;

–           Дърво –обработка с минерални вещества; (дървени траверси);

*синтетични материали за облицовка – широко се използват при корабите;

**Пожарна профилактика в корабостроителното предприятие:

-Причини за възникване на пожарите:

а ) невнимание при работа с огън;

б ) неизправност на пещите, димоотходниците и др.;

в ) неизправност на електропроводници и електрооборудване;

г ) лоша вентилация;

д ) нарушен технологичен режим;

 е ) нарушени правила за транспорт, на пожароопасни вещества и материали;

ж) самозапалване на материали и вещества;

з ) взрив;

и ) светкавица;

к ) електрически статичен разряд;

л ) искри от уредите на металорежещи, ударно-пробивни подходящи за „кърти чисти извозва“ и други дейности, инструменти и предмети;

Противопожарните мероприятия:

– организационни;

– локализация на пожара;

– евакуация;

– по непосредствено гасене на пожара;

*Противопожарни прегради

*Подходящо разположение на сградите и съоръженията;

*Защита от статично електричество и разряда му;

*Изправност отоплителни вентилационни съоръжения;

*Изправни пещи и сушилни;

II Средства за регистриране и гасене на пожари:

–           всички пожарогасители –при температура по ниска от температурата на възпламеняване;

–           обемно инертни съоръжения и повърхностни способи за гасене;

–           вода за гасене, но  не и при лесно възпламеняващи се горещи течности; ел. инсталации под напрежение;

–           химическа пяна;

–           огнегасителни прахове;

–           инертни газове; пясък, земя, глина;

Системата за водно гасене:

Се състои от помпи, водопроводи, кранове, накрайници;

*В дисциплина “Корабни системи” –ще изучават подробно противопожарни системи;

Пожарна сигнализация:

– обща – сирени , свирки, камбани – не се прилага в корабостроителните предприятия, защото не дава информация затова къде е пожара и може да създаде паника;

–  външна – за връзка с градската пожарна команда;

–      вътрешна – електрическа , телефонна, автоматична и неавтоматична;

III Противопожарни норми по ОТТБ

–           При проектиране на предприятието още се спазват определени изисквания  и норми; за  корабите също;

–           Противопожарни конструкции ( прегради )на корабите:

огнеустойчиви – клас А

огнезадържащи – клас В

А – 60 – t max= 927 С за  60мин;

А – 30 – t max= 843 С за 30мин;

А – 15 – t max= 760 С за 15 мин.;

А – 0 – няма защитна изолация и непроницаема за дим и огън за 1час;

В – 30 – продължителност на недопускане на пламък -30мин.

В –  15 15 мин.

На корабите има специални инструкции  и норми за противопожарна защита.