Продължете към съдържанието

ОТТБ при работа на височина и затворени помещения. Тб при товарни операции с тежки и големогабаритни конструкции

I ОТТБ ри работа на височина :

Значителен обем от  работи в корабостроителното предприятие се извършват на високи места, особено при досроечните работи и това налага да се отдели внимание на ОТТБ при такива работи.

Не се допуска работа на работник на височина, ако:

–           не е в добро здравословно състояние, например- високо кръвно налягане, нарушена функция на вестибуларния апарат или пък страх от височинно;

–           е употребил алкохол;

–           няма защитна каска;

–           работното място не е обезопасено;

При работа на площадки или платформи на височина ,същите  трябва да се почистят от излишните детайли, остатъци от производствена дейност, а също така да се оградени с    релси, като най-долната хоризонтална връзка на  трябва да е на разстояние 25 см. от  основата, а следващите нагоре – по 30 см от по-долната хоризонтална връзка.

Стълбите към работната площадка да се обезопасени също с ограждения и всички стъпала да са с една и съща височина.

ОТТБ при работа в затворени помещения

–           при работа в затворени помещения се отделят въглеродни окиси, сероводород и др.

Променя се химическия и физически състав на въздуха. Това налага да се извършва вентилация, която както знаем вече е необходима и за намаляване на запрашеността ва въздуха.

Въздухообменът в помещението може да се осигури чрез:

–           естествена вентилация която също се препоръчва при къртене и демонтажни работи;

–           изкуствена вентилация ( механически );

Вентилацията бива:

–           общообменна- намалява вредностите до 1,5-3 пъти над стандартната норма;

–           местна  – намалява вредностите на работното място многократно превишаващи без вентилация санитарни норми;

*Има методики за изчисления на количеството въздух, който трябва да се обмени, за да се намали до необходимото нива вредността на замърсения въздух;

*   – механическата вентилация – чрез вентилатори когато естествената вентилация не е достатъчна;

Вентилаторите:

-центробежни;

-осови;

За отопление – калорифери, които подгряват въздуха, подаван от вентилаторите.

За отопление – въздушни завеси.

ТБ при товароподемни операции:

 1. Закриването на детайли, тяхното оборудване при тов. операции, а също подаване на сигнали на крановика се разрешава само на лица, имащи съответната правоспособност и удостоверение за това;
 2. Всички подемно- транспортни устройства, приспособления и инструменти за това трябва  трябва да са изпитани за изправност и да имат съответната маркировка  за това;
 3. Местата за монтиране на ушите за повдигане на секции трябва да са указани в съответната документация ;
 4. При повдигане на секциите се забавя да има хора на тях;
 5. Забранява са повдигнатите секции и блокове да се транспортират над хора, асъщо да се преминава под повдигнати секции и блокове;
 6. За жени и деца Gmax = 20 кг., а когато са двама: Gmax = 50 кг;
 7. за един човек Gmax < 80 кг]
 8. Преместването на балони с газ ( кислород, ацетилен и др.)
 9. Балони могат да се превозват само на ресорни транспортни средства и обезателно трябва да има подложки за омекотяване на евентуални удари;
 10. Освобождаването на секции и блокове след като са били повдигнати и преместени става само след устойчивото им и надеждно подкрепяне с подпори и распорки;
 11. На повдигнатите секции и блокове да няма свободно стоящи предмети, детайли и инструменти и върху секциите и блоковете;
 12. При завършване на работа или при почивка се забранява детайли, секции и блокове да се оставят в повдигнато състояние;
 13. Повдигането на товари при t< -25 С се забранява;
 14. При вятър 4 и повече бала ( умерен,    5,4-7,3м/с ) се забранява повдигането на секции, блокова с голяма ветрена площ;
 15. При захващането на секции и платна трябва да има поне двама работника (сапанджии), а при голямогабаритни обемни секции и блокове трябва да има наблюдаващи от всички страни на секцията или блока;