Продължете към съдържанието

02345С развитието на механизацията на строително-монтажните работи и увеличаването на машинния парк в строителството придобиват важно значение въпросите, свързани с осъществяването на необходимите мерки за осигуряване на техническата изправност на целия машинен парк.

Тези мерки се изразяват преди всичко в спазването на изискванията по техническото обслужване и ремонта на машините.

Естествено целта на цялата дейност по провеждането на своевременното техническо обслужване и ремонт и осигуряването на постоянна техническа изправност на машините е да се повиши ефективността на капиталните вложения, изразходвани за закупуването на машините, и на разходите за експлоатацията им.

Като се I ма пред вид, че ефективността на тези разходи се изявява в процеса на използването на машините, цялата дейност по поддържането им в изправност в крайна сметка трябва да бъде насочена към повишение на фактическата производителност на машините.

Техническата изправност на съвременните строителни машини зависи преди всичко от степента на съвършенство на конструктивните решения, качеството на материалите, от които е произведена машината, а така също и от технологията и качеството на самото производство.

Едновременно с това изправността на машините зависи в значителна степен от състоянието на материално-техническата база, даващо възможност ;се осигурят организацията и изпълнението на квалифицирано поддържане, техническо обслужване и ремонт на машините в процеса на експлоатацията км. Тези фактори определят и размера на материалните и трудовите разходи, техническо обслужване и ремонт на машините.

Създаването и използуването на сложното експлоатационно стопанство, необходимо за осигуряване изправността на непрекъснато нарастващия парк от строителни машини, има и самостоятелно икономическо значение. До 30% от общите експлоатационни разходи съставляват разходите за техническо обслужване и текущ ремонт на машините.

Техническият прогрес в машиностроенето, изразен в увеличение на единичната мощност на строителните машини, усъвършенствуване на конструктивните решения и повишаване на експлоатационната надеждност на машините, в крайна сметка трябва да доведе и до снижение на разходите на труд и на стойността на техническото обслужване и ремонта на машините в експлоатационни условия. Такова влияние оказват и мероприятията за усъвършенствуване на организацията и технологията на изпълнението на техническото обслужване й ремонта на строителните машини.