Продължете към съдържанието

02345Скреперите са едни от основните видове машини за земни работи, макар и тяхното приложение сега да, е сравнително ограничено в сравнение с редица други машини. Комплексни машини сами за себе си, скреперите изпълняват последователно в един цикъл редица работни процеси – изкопаване, транспортиране и разтоварване с частично разкриване и уплътняване на почвата. Тези технико-работни възможности позволяват скреперите да се прилагат при:

–    Направа на изкопи с извозване на почвата на постоянно депо;
–    Направа на насипи с почви от кариерен изкоп
–    Едновременна направа на изкоп с вграждане на почвата в насип.

Широко приложение скреперите намират в хидротехническото и хидромелиоративното строителство при изграждане на насипни стени, диги, канали и корекции на реки, в пътното и железопътното строителство при създаване на пътна основа, в промишленото строителство при планировки на площадки и други.

Ефективната област на приложение в сравнение с тази на комплектите багер-автосамосвали, е ограничена в зависимост от транспортното разстояние – до 400-500 метра за прикачни скрепери с вместимост на коша до 7-8м3 и до 4-5 километра за автоскрепери. В границите на тези транспортни разстояния при работа със скрепери може да се достигне в определени случаи до 30-40 процента по-ниска себестойност на 1м3 изкопана и транспортирана почва в сравнение с тази при работа с комплектите багер-автосамосвали. По отношение на разхода на труд, ефективността, е още по-ясно изразена – в определени случаи може да се достигне до 2-3 пъти по-нисък разход(като се има предвид само броят на обслужващия машините персонал).

Една от причините, за да не могат скреперите(както прикачните, така и самоходните) да намерят по-широко приложение, е значителната зависимост в работата им от метеорологичните условия, състоянието на временните пътища и физико-механичните свойства и състояние на почвите.

В развитието на автоскреперите се утвърждават тенденциите за:
–    Увеличаване на вместимостта на коша до 50 кубични метра и повече, при което себестойността на 1м3 изкопана и транспортирана почва намалява до 25-30 процента;
–    Увеличаване на транспортната скорост, което би осигурило ефективното им приложение на по-големи транспортни разстояния.