Продължете към съдържанието

Този метод на разрушаване се осъществява чрез прилагане силата на тягата от такелаж, лебедки, булдозери, багери и стоманени въжета, закрепени на обекта за събаряне на сгради. Числото и местата за закрепване на въжетата зависят от вида на обекта за събаряне, като се определя разчета, а техният диаметър при използване на лебедките и булдозера съставляват съответно 16 и 28 мм.

В случаи на необходимост могат предварително да се направят демонтажни отверстия, а за увеличение на тяговата сила може да се промени системата на блок — макарата. При събарянето на вертикалните стоманобетонни елементи е необходимо предварително да се разреже работната арматура в областта на точката на пречупване. Преимуществата на способа са: висока производителност, възможност по отрано да се определи масата и направлението на падане на отломките и незначително шумово натоварване.

Недостатък на способа:

– бързо износване на въжетата;

– значителен разход за ръчен труд;

– повишено внимание по безопасност на труда;

Взривният метод на разрушаване на сграда се прилага при масово разрушаване на квартали и техните постройки или на отделни здания и налагаща се реконструкция на градското застрояване. Това е свързано с промяна на улици и изграждане на съвременни комплекси на мястото на старото строителство, като се използва подземното пространство и съседни терени.

Основният принцип на взривният метод се състои в създаването на динамично натоварване, осигуряващо разрушаването на носещите конструкции, както на ниските, така и на високите етажи, в резултат на което се постига загуба на устойчивост на зданието и неговото събаряне. Преимуществено се използва технологията с направление на взрива, като се понижава разпръскването на елементите при разрушаването. При демонтажно взривните работи се осъществява стриктен разчет на количествата строителни отпадъци в зависимост от сечението на носещата конструкция, класата на бетона и степента на армировка, като се определя схемата по разположение на зарядите и последователността на техните действия. Отначало се прибягва до пробиване на отвори на ръка или чрез механизиран способ, като дължината на шнура трябва да има 0,6—0,75 мм, дебелина.

Различава се два вида събаряне на сграда и нейните съоръжения чрез този метод:

  • взрив с направление на падащите отломки;
  • взрив чрез събаряне на отломките отвътре;

Задължително събарянето на сгради и техните съоръжения с помощта на взрив, трябва да се извърши от специално подготвени специалисти със строго съблюдаване на мерките за безопасност.

Производителността на труда зависи преди всичко от разположение на шашките взрив и височината на обекта за събаряне. Преимуществата на способа са: къс срок на работа, достатъчно високо ниво на разрушаване, кратко временно въздействие на атмосферните условия и др.

Недостатъци:

– негативно влияние на динамичното натоварване върху съседните здания;

– висока запрашеност на прилежащата територия;

– нееднородни отломки от армираната конструкция;

– затруднен процес при транспортиране на разрушените елементи;

– изключване или затрудняване на утилизация на продуктите на разрушаване.