Продължете към съдържанието

kyrti.bgСъгласно с класификацията на бетона по обемна маса тежък бетон е този, чиято обемна маса е над 2500 кг/м3. Тежките бетони са предназначени за защита от радиоактивни въздействия. При използуване на атомната енергия за мирни цели се наложи необходимостта от защитни средства на хората от радиоактивните въздействия на ядрени реактори, атомни електроцентрали, предприятия за добив и преработване на изотопи, съоръжения за съхраняване на изотопи при тяхното използуване в медицината, научно-изследователски лаборатории и др. От лъчите на ядреното разпадане най-голяма опасност за живите организми представляват лъчите и неутронното излъчване. Степените на защитата от тях се определят от дебелината на ограждането и от обемната маса на материала. Установено е, че ефективна защита спрямо неутронното излъчване имат тези материали, в химичния състав, на които се съдържа значително количество водород. Като такова вещество може да се посочи на първо място водата, но тя има малка обемна маса. Ето защо като ефективен материал за радиоактивна защита се използува тежкият бетон.

За да се получи колкото се може по-голяма обемна маса на бетона, като добавъчни материали се използуват тежки материали: барит, магнетит, лимонит, а също и метални пълнители във вид на чугунен дробс, обрезки от армировъчна, плоска и профилна стомана, метални стружки и др. Обемната маса на тежкия бетон зависи от вида и обемната маса на тежките добавъчни материали и от състава на бетона За тежките бетони са приети марки на якост на натиск 100, 150 и 200.

За свързващо вещество при тежките бетони се използуват, както и при обикновените, различни видове цименти (портландцимент, шлакопортландцимент, глиноземен цимент и др.).

Както беше подчертано, колкото повече водород има в бетона, толкова по-голяма е неговата защита от радиоактивните излъчвания. Ето защо трябва да се предпочитат циментите, съдържащи повишено количество три калциев алуминат и гипс. За да се предпази бетонът в този случай от самопроизволни разрушения, използуват се хидравлични добавки. За увеличаване на количеството на водорода в бетона могат да се използуват специални химични вещества или елементи, които съдържат или образуват в бетона този основен химичен елемент.