Продължете към съдържанието

Zemanta Related Posts ThumbnailТоплинната обработка на бетона е сложен, многообхватен въпрос в технологията на бетона, на който са посветени много¬бройни изследвания и обемисти публикации.

Тук ще се спрем най-напред на въпроса, свързан с режима на топлинната обработка. Ще боравим със следните понятия: продължителност на предварителното отлежаване (По)’, продължителност на покачването (Лп); продължителност на изотермичния период (Пиз); продължителност на изстиването (Яс); обща продължителност на топлинната обработка (.П); температура на бе¬тона при завършване на формуването (Тбн)\ начална температура при ТО (Тн); температура на ТО (‘Тиз); крайна температура при ТО (Тк). Тези понятия, свързани с температурата, се отнасят за топлоносителя. За по-голяма прегледност в практиката се работи с графично изображение на проектния режим на топлинната обработка, в което се свързани времето с температурата.

По-прецизно ще бъде, ако в топлинния режим се включва температурата не на топлоносителя, а на бетонната смес в някаква вътрешна точка на елемента. Разликите между температурата на топлоносителя в бетона в различните периоди от време зависят от вида на цимента, състава на бетона и вида на технологичните съоръжения, в които се извършва топлинната обработка.

Ефективността на топлинната обработка се определя от правилния подбор на състава на бетона и намирането на оптималните параметри на режима на обработката. Ще се спрем накратко на втория въпрос.

Предварително отлежаване. Повечето автори смятат, че предварителното отлежаване има за цел формуваната бетонна смес да получи някаква структурна якост, за да може да се съпротивлява на температурните деформации и нарушаване на структурата й вследствие на извършващите се физически процеси в нея (разширяване на затворения въздух, вода и твърдите компоненти, миграция на влагата, температурни деформации и др.).

От друга страна, от най-общите принципи на втвърдяването’ на бетона е известно, че след като са започнали процесите на бетоновите работи. Тези въпроси са третирани отчасти и в Правилника за извършване, и приемане на строителните и монтажните работи.

При ниски температури (под 0°С) процесите на втвърдяването на цимента протичат извънредно бавно, а при — 10°С практически спират. Освен това замръзването на водата в бетонната смес или в току-що втвърдения бетон предизвиква силно разслояване и разбухване на сместа и намаляване на сцеплението на циментния камък със зърната на добавъчните материали. Структурата на бе¬тона се нарушава до такава степен, че дори при настъпването на топли дни той не може да изпълнява каквито и да било защитни или носещи функции.