Продължете към съдържанието

02345До границата на пропорционалност, която при „меките“ стомани е при напрежение около 2000—6000 к§/сш2 и относителни удължения около 0,10—0,30%, съществува линейна зависимост между напрежения и деформации. След тази граница линейният закон се нарушава и пълната деформация се състои от еластична и пластична част, като в площадката на провлачване има само пластични деформации. При „меките“ бетонни стомани площадката на провлачване завършва при относителни деформации около 0,5—2,0%, а след завършване на стадия на уякчаване и при услоената гранична якост на опън (ар) относителните деформации достигат до 15—25% в зависимост от класа на „меките“ стомани. След условната гранична якост се получава т.нар. шийка и настъпва разрушаване.

При оразмеряване на обикновените стоманобетонни конструкции най-важна и основна механична характеристика на горещо валцуваните „меки“ стомани е тяхната граница на провлачване <—стпвл. Макар граничната им якост при разрушаване да е значително по-голяма от границата на провлачване, последната се приема като изходно гранично съпротивление при оразмеряване на стоманобетонните елементи. Това се дължи на обстоятелството, че с надвишаване на границата на провлачване в армировката се развиват големи пластични деформации (удължения), което при елементи, натоварени на огъване, води до разтваряне на големи пукнатини в бетона в опънната зона, нарушаване на сцеплението между бетона и армировката и разрушаване на бетона в натисковата зона. Също така важно е да се познават и относителните удължения на бетонните стомани, което е от значение при силовото калиброване на стоманите, при вземане под внимание разпределението на усилията при статическото изчисляване на стоманобетонните елементи и др.

За предварително напрегнатите стоманобетонни конструкции от съществено значение са следните основе и свойства на нисокоякостките стомани: техническа граница на еластичността, физическа и условна граница на провлачване, якост на опън, остатъчно относително удължение след скъсването и модул на еластичността. Освен това от значение са и свойствата пълзене и релаксация на стоманата, както и умора на стоманата и самопроизволното скъсване (междукристална корозия).

Характерно за високоякостните стомани е, че физическа плошадка на провлачване, и то сравнително малка, имат само естествено твърдите (летираните) стомани и някои термично подобрени. Штентираните студено изтеглена телове нямат изразена площадка на провлачване. Тяхна основна характеристика е якостта им на опън.