Продължете към съдържанието

Бетоновите работи на един обект започват след приемане на кофражните и арматурни работи. Полагането на бетонната смес става в последователност и с машини, които са посочени в одобрен проект. Работниците задължително използват предвидените индивидуални средства за защита (например за избягване прекия допир с бетонната смес). При използване на кюбел (кофа с отваряемо дъно) е забранено премесването на празен кюбел с отворено дъно. Забранено е изсипване на бетонната смес преди окончателното успокояване на кюбела. При полагане на бетон с бетон-помпа се изиска специално придобита правоспособност за работа с бетон-помпа. При почистване на тръбопровода на бетон помпата работниците трябва да са на минимум 10м разстояние. Преместването на хобота да е при изключена нагнетателна помпа. При уплътняване на бетона работниците да използват предвидените лични предпазни средства. При топлинна обработка на бетона работниците да бъдат инструктирани за действието на конкретната нагревателна инсталация.