Камион за извозване на стари мебели съвместно с Братан и момчетата за хамалски услуги подкрепят сдружение "Костови" за приемане на дарения в София

Бетоновите работи започват слет приемане на кофражните и арматурни работи

Бетоновите работи на един обект започват след приемане на кофражните и арматурни работи. Полагането на бетонната смес става в последователност и с машини, които са посочени в одобрен проект. Работниците задължително използват предвидените индивидуални средства за защита (например за избягване прекия допир с бетонната смес). При използване на кюбел (кофа с отваряемо дъно) е забранено премесването на празен кюбел с отворено дъно. Забранено е изсипване на бетонната смес преди окончателното успокояване на кюбела. При полагане на бетон с бетон-помпа се изиска специално придобита правоспособност за работа с бетон-помпа. При почистване на тръбопровода на бетон помпата работниците трябва да са на минимум 10м разстояние. Преместването на хобота да е при изключена нагнетателна помпа. При уплътняване на бетона работниците да използват предвидените лични предпазни средства. При топлинна обработка на бетона работниците да бъдат инструктирани за действието на конкретната нагревателна инсталация.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment

Цени за почистване