Продължете към съдържанието

При тези условия е невъзможно пряко или косвено вредно въздействие върху човека от факторите на работния процес, раб място и работната среда.

Професионалния травматизъм, професионални заболявания – фактори. От гледна точка на безопасността на труда се различават на:

Труд при нормални условия – когато всички параметри са в оптимални стойности

Вреден труд – при системна работа в неблагоприятни условия над пределно допустимите граници на параметрите

Опасен труд – при работа свързана с професионален риск, токсична, взривоопасна среда и др.

Особено опасен труд – при отстраняване на промишлени аварии

Факторите и параметрите на работното място, раб процес и среда се наричат производствени фактори и по начина на въздействие върху човека се класифицират в 4 групи:

Физични фактори – имат директно осезателно въздействие върху човешкия организъм, това са движещите се машинни елементи, шум и вибрации, топлина, лъчение, осветеност, електричен ток и др.

Химически – наричат се още токсикологични. Теса предимно въздействие от газове, общотоксично дразнещи газове, канцерогенно, мутагенно и действащи репродуктивно върху организма

Биологични – това са микро и макро организми, водещи до травми и заболявания, бактерии, гъби.

Психофизиологични – включително физическо претоварване на организма – статично и динамично, или нервно психологичното претоварване.

В реални производствени условия обикновено действат комплекс от вредни и опасни фактори, специфични за всички технология и професия. Въздействието им върху човешкия организъм може да доведе до трудови злополуки.

Трудова злополука – това е вредно въздействие върху човешкия организъм, настъпило по време на работа или във връзка с преките професионални функции на пострадалия. Труд злополука може да доведе до временна нетрудоспособност, постоянна нетрудоспособност (инвалидност) или смърт. Имат следната класификация:

Производствена травма се получава при кратковременно въздействие на опасен фактор. Травмите са:

Механични наранявания;

Термични изгаряния или измръзвания;

Химични отравяния или изгаряния;

Електрически;

Психични;

Професионалните; Заболявания настъпват при продължително въздействие на вредни фактори. Това са хронични заболявания и хронични отравяния.

Причини за възникване – трудовите злополуки могат да възникнат по организационни, технически или/и субективни причини

Организационните обхващат фактори и параметри на раб среда и място, и правилната им организация

Техническите причини обхващат фактори и параметри на раб среда и място, техническото обезопасяване на конструкциите на машините и съоръженията, както и експлоатационното им състояние

Субективните причини се дължат на човека – квалификация, инструктираност, технологична дисциплина, физическа и психическа устойчивост

Всички трудови злополуки подлежат на разследване. Пострадалия или очевидец информира прекия ръководител за станалото. Дава се първа помощ на пострадалия или специализирана помощ в болница