Продължете към съдържанието

При бедствия, аварии и злополуки на работната площадка и в района около нея, отговорният ръководител на работата, а в негово отсъствие-отговорния изпълнител на работата, осигурява спазването на следните изисквания:
– в мястото на бедствието, аварията или злополуката и в съседните застрашени участъци се прекратява изпълнението на всякакви строителни, монтажни, демонтажни, заваръчни, измерителни и други работи;
– при необходимост незабавно се уведомяват съответните органи на противопожарна охрана и собственика на работната площадка;
– извършва се пълно изключване на напрежението на инсталациите, захранващи всякакъв вид съоръжения в застрашения участък;
– организира се извеждането на безопасно място на хората, неангажирани с осигуряване на безопасността, като се ограничи достъпа на външни лица;
– ако има пострадали, те се изнасят извън застрашения участък, като се осведомява незабавно “Бърза помощ” или тел: 112.
2. Работата и за къртене след бедствия, аварии и злополуки се възобновява само след окончателното възстановяване на условията за безопасна работа, съгласувано с техническия ръководител на обекта.
3. Всички действия при бедствия, аварии и злополуки се съгласуват предварително с всички работни групи за къртене на обекта.