Продължете към съдържанието

Според формата на стълбата в хоризонтална проекция стълбите могат да бъдат три вида с прави стъпала, с клинообразни стъпала и смессни – с прави и с клинообразни стъпала. И трите вида подлежат на професионално къртене и демонтиране

Според броя на рамената стълбите могат да бъдат еднораменни, двураменни, три- раменни и двойнотрираменни. Те не представляват никакъв проблем на професионална фирма за къртачни услуги да ги изреже и изхвърли. Също ако са от сглобяеми елементи може да се транспортират с фирма за транспортни услуги, след което да се сглобят на място.

1. Еднораменна стълба. На пръв поглед този вид стълба като че ли заема най-малко място. Извън дължината на самото рамо обаче тя трябва да има ло една площадка долу и горе, преди първото и след последното стъпало. Това я прави много дълга и създава затруднение при вмест­ването й в разпределението на сградата. Налага се често да се прибягва до следните три варианта: а) с клинообразни стъпала в началото долу, б) с клинообразни стъпала горе при завършека и в) с клинообразни стъпала и долу, и горе. Правят се и свободнолежащи еднорамешш стълби. Еднорамешш стълби се пре­движдат предимно в малките еднофамилни сгради и вили.

2. Двураменна стълба. Двете рамена може да се разположат под 90 и под 180° едно спрямо друго. Първият вид стълба изисква голямо поме­щение и затова е непрактична. Двура- менната стълба с рамена под 180° едно спрямо друго е най-удобната и най-често практикувана стълба и за изхвърляне на стари мебели. Между двете рамена се образува пло­щадка с широчина, равна на широчината на раме­ната, и дължина, равна на двете широчини на рамената плюс свободното пространство между тях.

3.   Обикновена трираменна стълба. При тази стълба трите рамена лежат под 90° едно спрямо друго. Между тях се образуват квадратни пло­щадки с размери, отговарящи на широчината на рамената .

Поради това, че изисква повече място, трираменната стълба е по-скъпа от двураменната.

4. Двойнотрираменна стълба. При нея има средно рамо, водещо до дълга площадка, от която продължават две еднакви рамена под 180° спрямо първото. Първото рамо се прави по-широко от другите две. Такива стълби имат мону­ментален вид, затова се правят само в големи обществени сгради.