Продължете към съдържанието

Това е система от организационни и технологични мерки и средства, чрез които хората се защитават от вредното въздействие на ел. ток, ел. дъга, статично електричество и електромагнитно поле.

Въздействие на ел. тока върху човешкия организъм. Ел. съпротивление на човешкото тяло зависи от съпротивлението на кожата. Съпротивлението на вътрешните органи е незначително и може да бъде пренебрегнато. Горният слой на кожата – епидермис – е дебел 0,2см и се състой от мъртви рогови клетки. Именно този слой суха и чиста кожа може да има съпротивление от 2000 до 200 000 ома. Влажната и замърсена кожа рязко намалява съпротивлението и то достига 500 ома. Изчислителното съпротивление на човешкото тяло се приема за 1000 ома.

Човек започва да усеща ел. променлив ток с честота 50 Херца още при 0,6-2мА. Тази стойност се нарича праг на усещане и не създава опасност за организма.

До 10мА се получават конвулсии на мускулите, но човек е в съзнание и в състояние да се откъсне самостоятелно от токопроводимия елемент.

При сила на тока от 10 до 50 мА човек не може да се отдели сам. Тази стойност се нарича праг на задържане.

Над 50мА действието на тока затруднява дишането , съкращава сърдечния мускул. Възможно е да спре функционирането на белия дроб и сърцето. Тази стойност се нарича праг на фибрилацията.

Над 5А ел. ток предизвиква рязко свиване на сърдечния мускул, парализа и смърт.

Резултатите от въздействието на ел. тока върху човешкия организъм е функция от няколко показателя.

Основен показател е продължителността на въздействие на ел. тока. Това е от голямо значение, тъй като с времето се увеличава натрупването на вредни въздействия. Най-опасен е тока с честота 20-100Херца. Извън тези стойности опасността чувствително намалява. Пост ток има по–високи стойности на усещане и задържане от променливия.

Влияние на въздействие от ел ток върху човека оказват и индивидуалните физически качества. Преминавайки през човешкото тяло тока оказва термично, електролитно и биологично въздействие:

Термичното предизвиква обгаряния и повишаване на температурата

Електролитното разлага кръвта, лимфната течност

Биологичното спира биологичните процеси

Електротравми – могат да бъдат:

Общи – електрически удар

Местни – обгаряния, метализация на кожата, механични наранявания

Ел. Обгаряне е характерно  за контактните места с токопроводимите елементи и се приема като лека травма.

Ако в контактния слой кожа проникната частици, травмата се нарича метализация на кожата.

Механическите наранявания това е разкъсване на мускулна тъкан, разрязване на кръвоносни съдове.

Причини за ел. травмите – ел. тока може да предизвиква вредно въздействие върху човешкия организъм, само ако ел. верига се затвори през тялото на човека.

Степента от вредно въздействие е в зависимост от много фактори:

Схема на включване;

Напрежение на тока във времето;

Степента на изолация от земята;

Други най – чести причини за производствени злополуки с ел.ток са:

Случаен допир до токопроводимия елемент;

Поява на напрежение в метални конструкции и корпуси, което става при повреда на изолацията или др. аварийни ситуации.

Приближаване на опасно разстояние  до проводи с високо напрежение

Проява на напрежение в изключени ел. мрежи, по които работят хора – това става при грешно изключване

Защита от ел ток

Препоръчителни мерки за предпазване от вредно въздействие:

Недостъпност на токопроводимите елементи за случаен допир. Това става чрез разполагане на височина, твърди ограждения, изолации;

Използване на ниско напрежение в инсталации с често и продължително обслужване (напрежение до 42 волта);

Двойна изолация  на кабели, инструменти, машини, съоръжения и контролна изолация;

Блокировки, сигнализации, маркировки на токопроводими елементи;

Ако в инсталацията се появи повреда, корпусите на машините попадат под ел. ток. Всички ел. уреди с напрежение над 42 волта подлежат на защита от индиректен допир.

Колективни мерки за защита:

Защитно заземяване – проводимите, но не тоководещи части се свързват със заземителни устройства. При попадане на тази част под напрежение, допирното напрежение ще има безопасни стойности.

Зануляване – проводимите тоководещи части се свързват с многократно заземен нулев проводник. По този начина, ако корпуса попадне под напрежение, през нулевия проводник се получава късо съединение. Задейства се предпазната система и съоръжението спира.

Защитно изключване – чрез дефектнотокови защитни прекъсвачи с висока чувствителност от 5мА и бързо действие, осигурява едновременно изключване на всички фази на захранващото напрежение. Реагира при понижено съпротивление на изолацията.

Защитно изолиране – получава се чрез двойна изолация

Защитно разделяне – токовите кръгове на един или група потребители се обособяват от захранващата мрежа.

Индивидуални мерки за защита:

Изолиращи – гумени ръкавици, инструменти със спец изолация, гумени обувки, килими, гумени пътеки

Ограждащи – временни щитове, клетки, предпазни раб облекла, шапки, ръкавици, очила и др.

Мълние защита – атмосферното електричество може да предизвика злополуки чрез преки попадения на мълнии, електростатична и електромагнитна индукция. Токът на мълнията може да достигне до 200кА и да упражни топлинно, механично и ел. магнитно въздействие. Защитата е чрез изграждане на мълниеотводи. Те се състоят от мълние приемник, една или няколко мачти, който се разполагат на най-високото място на обекта.

Защита от статично електричество – това е съвкупност от явления, свързани с възникване, съхраняване и отдаване на свободен ел. заряд в диелектрични и полупроводникови вещества.