Продължете към съдържанието

От функционална гледна точка системата “човек-машина” се характеризира с четирите основни функции:

Получаване на информация

Организация на информацията

Организация на ефективната дейност

Действие

Входа на системата или по-точно човекът се нуждае непрекъснато да получава информация, която след обработване на изхода се превръща в действие. От разнообразната информация достигаща до човека в системата най-важната е идващата от средствата за информация. При това те единствено от разглежданите източници на информация могат успешно да бъдат обект на ергономично оптимизиране на труда. Освен това особено важен е въпроса за съвместимостта и разположение на средствата за информация и органите за управление.

Разположение на средствата за информация – когато човекът оператор не получава информация за производствения процес чрез пряк сетивен контакт се използват междинни информационни звена, наречени средства за информация или индуктори. Предназначени са да представят данните, характеризиращи състоянието и действието на обекта на управление. Следователно оператора действа не с реални обекти, а с техните информационни модели. При създаването на информационни модели и при избора на средства за информация (индукторите) е необходимо да се спазват следните ергономични изисквания:

По съдържанието си информационния модел адекватно да изобразява обект на управление, работен процес, обкръжаващата среда и състоянието на системата за управление

По количество на информацията, информационния модел да осигурява оптимален информационен баланс, който да не води до нежелани явления като дефицит или претоварване с информация

По форма и композиционно съчетание на информацията  информационния модел най-пълно да съответства на изискванията на работния процес и възможностите на човека за приемане, анализ и оценка на информацията както и осъществяване на управляващи въздействия.

Според начина на използване или отчитане на показанията, средствата за информация се подреждат условно така:

–Средства  за информация за контролно или проверовъчно отчитане -при приемане на технологичните показания човека решава проста задача от типа ДА ИЛИ НЕ. Т.е. работи ли машината, нормален ли е работния режим има ли гориво в резервоара и др.

–Средства за информация за качествено отчитане – те дават информация за изменение на управляваните параметри на системата, нарастване  или намаляване на дадена величина, преместване на машината и нейни елементи и др.

–Според начина на въздействие средствата са зрителни и звукови:

Зрителните използват аналогов, дигитален, графичен или линеен метод за представяне. Най-разпространени аналогови зрителни средства са скално-стрелковите индикатори

Дигиталните средства използват различна форма на цифрова информация, барабани, броячи, течни кристали и др.

Опростен вид дискретно зрително средство за информация – цветната сигнална лампа

Графични средства за информация – този метод има редица предимства, свързани с възможностите за бърза оценка на протичащи явления и процеси. Високата степен на абстрактност на този модел позволява в много икономична форма да се представи на оператора не само съвкупността от признаци и тяхната взаимна връзка, но и  връзките им със създадените критерий за управление и качество

Релейни средства – този метод се прилага в случаите, когато не се изисква изобразяване на точната стойност на параметъра, а е необходимо да се фиксира само излизането му от дадени норми. Тези средства имат най-често линейни или кръгови скали, като в някой случай са съчетани с възможности за записване на технологичния процес.

Според това по какъв начин човек въздейства върху органите за управление, те могат да се групират така:

Ръчни – при тях се постига малка сила, голяма точност. По форма и начин на задействане са различни сензори, бутони, ръчки, ключове, волани, лостове и др.

Крачни средства – използват се когато е необходима по-голяма сила и по-малка точност, или когато ръцете са заети с др. дейност – педали, крачни бутони, ключове. Към крачните органи за управление се предявяват следните изисквания: Да извършват команди от типа вкл./изкл. и за регулиране на дадено положение. Използват се за разтоварване на ръцете при голям брой управляващи движения.

Органи за управление задвижвани от др. части на тялото – използват се рядко – лостове, бутони за лакът или коляно

Рационалната конструкция и правилния избор на органите за управление са от особено значение за повишаване ефективността на човешкия труд в системата “човек-машина” Използването на един или друг вид управление зависи преди всичко от задачата на самото управление.