Продължете към съдържанието

1. При работа на височина е задължително използването на преносими стълби, като професионалните кърти спазват изискванията за безопасна работа.
2. Преди ползване на преносима стълба е задължително да бъде направен оглед за изправността на стълбата.
3. Не се допускат до работа с преносими стълби лица, които:
-не са инструктирани по безопасност и здраве при работа и противопожарната охрана;
-не са в добро здравословно състояние;
-не са в трезво състояние;

Работа с преносимите стълби на Кърти.БГ

1. Забранява се използването на:
-неизправни стълби;
-стълби с конструкция или изпълнение, неотговарящи на нормативните актове, стандартите и техническите условия.
2. Преносимите стълби се използват само по назначението си.
3. Забранено е да се използват преносими стълби за изкачване на тухла и други подобни материали в строителството.
4. При траспортиране на превозни средства, стълбите не трябва да създават условия за злополука. Стълби, които излизат извън габарита на превозните средства, се транспортират съгласно изискванията на Закона за движение по пътищата.
5. Забранено е при работа стълбите да се поставят в непосредствена близост до отвори по подове и стени, до остри и стърчащи предмети, до открити съдове с опасни течности и химикали и други подобни предмети, които могат да увеличат тежестта при падане от стълбата.
6. Забранено е стълбите да се поставят върху варели, сандъци, струпани материали и други нестабилни предмети.
7. Забранено е стълбата да има за долна опорна точка стъпало.
8. За горна опора на единична стълба не се използват прясно боядисани или заледени стени, водосточни тръби, кръгли колони, мачти, стълбове, ъгли на сгради, колони, прозорци, не заключени врати и други нестабилни, подвижни и не осигуряващи стабилност конструкции.
9. При работа с преносими стълби в близост до тоководещи части под напрежение, под стълбата и в близост до нея да няма открити части под напрежение.
10. Забранено е върху стълба да се качват повече от едно лице незовисимо от това, дали стълбата е двойна или единична.
11. Забранено е стоенето под стълба, върху която се кърти и пробива.
12. При изкачване (слизане) по стълбата и при работа върху нея използващият трябва:
-да бъде обърнат с лице към нея;
-да използва подходящо закопчано работно облекло и подходящи обувки, осигуряващи го срещу подхлъзване;
-да е с незаети ръце, а инструментите къртене и товара да са в чантата;
-във всеки момент да се държи с една ръка към стълбата;
13. Когато стълбата е по-висока от 3 m се изисква втори човек, който да обезопасява работата  на човека на стълбата.

Съхранение и проверка на преносими стълби

14. След приключването на работата стълбите се съхраняват в базата на Кърти.БГ, като се вземат мерки против ползването им от странични лица.
15. Стълбите се подлагат на текущи прегледи в началота на всяка работа на лицето, ползващо стълбата и на основни прегледи от техническият ръководител през определен период от време, но не по-голям от определения в Наредба №3 на МТСГ за ползване на преносими стълби.