Продължете към съдържанието

Инструкатжът на работното място е практическо запознаване на работника или служителя с конкретните изисквания за безопасното изпълнение на трудовата дейност и се провежда на работното място,преди да му бъде възложена самостоятелна работа.Инструктажът и обучението на работното място се провеждат на основата на действащите правила и инструкции за безопасна работа,като тематиката и продължителността им се съобразяват и с всички други изисквания,регламентирани в специфичните за дадена дейност или вид работа нормативни актове.Инструктажът на работното място приключва,след като ръководителят,разрешаващ самостоятелна работа,се убеди,че работещият познава правилата за безопасен и здравословен труд за извършваната от него дейност.Допускането на инструктирания работник или служител до самостоятелна работа се удостоверява с подписа на ръководителя в книгата за инструктажи.