Продължете към съдържанието

Препоръчва се от фирма за професионални и безопасни услуги „кърти чисти извозва“ в София и Страната

Според Наредба №3, за пожарна безопасност на обектите в експлоатация, в технологичните процеси се използват вещества и материали с установени параметри на пожарна и взривна опасност. Обслужващият персонал се задължава да знае технологичната схема на оборудването, местата на пусково-спирателните устройства и да може да ги използва при аварии или пожари и да защити здравето и живота на околните и на себе си. За миене и обезмасляване на изделия и детайли да се употребяват рецепти от негорими състави, пасти, разтворители и други безопасни материали. Взривоопасните и горими материали за боядисване, къртене, миене и други цели да се приготвят в отделни помещения или открити площадки, при спазване на изискванията за пожарна безопасност.

Не се допуска изливането на леснозапалими и горими течности в общата канализация.

При извършване на товаро-разтоварни работи с взриво  и пожароопасни материали се спазват изискванията на маркировката и предупредителните надписи на опаковката.