Изисквания за безопасност при подготовка и поддържане територията на строителната площадка

За обезопасяване на работното оборудване на строителната площадка се използват постоянни или временни ограйдения(парапети,капаци,мрежи и др.). Прилагани при шахти,стълби,б алкони, площадки, мостове,пешеходни пътеки, стърчащи части и части с остри ръбове и краища движещи се на шини и съоражения за готовки на материали пръскащи или разливащи се течности, хвърчащи частици, метални стружки, стърготини и др. Опасните зони, където е възможно падане на товари при премесрване с монтажен кран се сигнализират с предопредителни знаци и табели. В тези зони се забранява достъпа на външни лица най-малко на 5м. от вертикалата на повдиганите товари.

Отвори в строителните конструкции (стени,етажни плочи,покриви и др), които създават опастност за падане от височина

-обезопасяват се чрез парапети, ограждения или здраво покритие, които съответно да понесат натоварването

-означават се или се сигнализират по подходящ начин

При извършване на СМР над вода или в близост до водно ниво, работните площадки се ограждат с безопасни парапети, а когато това е технически невъзможно се използват предпазни колани и се осъществяват необходимите организационни и технически спасителни мероприятия. При извършване на СМР по фасади в населени места, работната площадка задължително се огражда с предпазна мрежа. При възникване на опасни условия (свличане на земен пласт, подаване на основата под строителните скелета, машини и съоражения, скъсване на електрически проводници, откриване на взривоопасни вещества и др.), работата се преустановява и работниците напускат работните си места без нареждане. Работата се възстановява по нареждане на техническия ръководител след отстраняване на съответната опасност.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *