Продължете към съдържанието

За обезопасяване на работното оборудване на строителната площадка се използват постоянни или временни ограйдения(парапети,капаци,мрежи и др.). Прилагани при шахти,стълби,б алкони, площадки, мостове,пешеходни пътеки, стърчащи части и части с остри ръбове и краища движещи се на шини и съоражения за готовки на материали пръскащи или разливащи се течности, хвърчащи частици, метални стружки, стърготини и др. Опасните зони, където е възможно падане на товари при премесрване с монтажен кран се сигнализират с предопредителни знаци и табели. В тези зони се забранява достъпа на външни лица най-малко на 5м. от вертикалата на повдиганите товари.

Отвори в строителните конструкции (стени,етажни плочи,покриви и др), които създават опастност за падане от височина

-обезопасяват се чрез парапети, ограждения или здраво покритие, които съответно да понесат натоварването

-означават се или се сигнализират по подходящ начин

При извършване на СМР над вода или в близост до водно ниво, работните площадки се ограждат с безопасни парапети, а когато това е технически невъзможно се използват предпазни колани и се осъществяват необходимите организационни и технически спасителни мероприятия. При извършване на СМР по фасади в населени места, работната площадка задължително се огражда с предпазна мрежа. При възникване на опасни условия (свличане на земен пласт, подаване на основата под строителните скелета, машини и съоражения, скъсване на електрически проводници, откриване на взривоопасни вещества и др.), работата се преустановява и работниците напускат работните си места без нареждане. Работата се възстановява по нареждане на техническия ръководител след отстраняване на съответната опасност.