Продължете към съдържанието

За публикацията по безопасност при къртене съдействаха от www.kyrtene.com До управление на машини и механизми се допускат лица,които имат документи за правооправление на дадена машина. Работниците,които обслужват и управляват машините трябва да бъдат снабдени с инструкции съдържащи изискванията на техниката за безопасност, указанията за сигналната система,правилата за управление на машината и др. Машини и механизми,които по време на работа и при предвижване могат да бъдат опасни трябва да бъдат снабдени със звукови и светлинни сигнали и устройства. Забранява се работата с неизправни и необезопасени устройства. Неподвижни устройства и механизми трябва да бъдат поставени и надеждно закрепени върху фондамент по одобрен проект. След приключване на работа всички машини и съоражения трябва да се оставят в състояние,което изключва възможността за пускането им. При работа и при предвижване над строителни машини близо до електропроводни линии,трябва да се спазват съответните безопасни разстояния до електричеството. По отношение на безопасността на труда:

1.Да се опишат видовете инструктажи

– Начален инструктаж:

Целта на началния инструктаж е лицата,които постъпват на работа,да бъдат запознати с основните правила и изисквания по безопасност,хигиена на труда и противопожарна охрана на територията на обекта,с вида и характера на извършената работа и възможните рискове, които и с изискванията към тяхното поведение с оглед на здравето и живота им. Началният инструктаж се провежда с новопостъпващи работници и служители; учащи и лица на производствена практика;работници и служители от други предприятия,които ще работят или пребивават на територията на предприятието. Началният инструктаж се провежда по утвърдена от работодателя програма, в която се включват следните групи въпроси:

1) Въпроси от общ характер:

– запознаване с характера на производството,съществуващите опасности в района на предприятието машини, съоражения,шахти, асансьори, използван транспорт, наличие на вредни за здравето фактори на работната среда и трудовия процес

-установен ред в района на предприятието и на работните места;

-в разяснение за причините и характера на най-често допусканите трудови злополуки,примери за допускани грешки и нарушения;

– основни положения и ред за регистриране на трудовите злополуки и професоинални заболявания;

– запознаване със специфичните опасности и рискове за здравето,свързани с конкретните технологии и употребявани материали и с начините и средствата за предпазване;

– лични и колективни предпазни средства,специално работно облекло,значение и начин за ползване и съхраняване;

– общи правила за оказване на долекарска помощ про злополуки и отравяния;

-безопасност на движението в района на предприятието и извън него;

-запознаване с аварийните планове.

2) Въпроси,свързани със съответната дейност или професия:

– конкретни правила и изисквания по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана, отнасящи се за цеховете, производствата, дейностите, технологичните процеси за къртенето на згъстени маси, работните места, машините, механизмите, инструментите и електросъораженията, с които ще се работи;

– опасни работни места,свързани с високо ниво на производствен риск-възможни аварии,повреди и усложнения,които могат да възникнат;

– енергийни уредби и съоражения на територията на предприятието и общи изисквания за безопасната им експлатация;

– съществиващи опасности и рискове за здравето, тяхното непосредствено и отдалечено въздействие;

– използвани знаци и сигнали за безопасност и противопожарна охрана и изисквания за специфично поведение на работещите;

– транспортиране на хора,на материали и готова продукция;

– съхраняване на опасни химически вещества, начин за безопасна работа с тях и мерките,които трябва да бъдат предприети при разливане и разпиляване;

– конкретни забранителни разпоредби, действащи в предприятието и други специфични правила и изисквания.

– Инструктаж на работното място:

Инструкатжът на работното място е практическо запознаване на работника или служителя с конкретните изисквания за безопасното изпълнение на трудовата дейност и се провежда на работното място,преди да му бъде възложена самостоятелна работа. Инструктажът и обучението на работното място се провеждат на основата на действащите правила и инструкции за безопасна работа,като тематиката и продължителността им се съобразяват и с всички други изисквания,регламентирани в специфичните за дадена дейност или вид работа нормативни актове. Инструктажът на работното място приключва, след като ръководителят, разрешаващ самостоятелна работа, се убеди, че работещият познава правилата за безопасен и здравословен труд за извършваната от него дейност.Допускането на инструктирания работник или служител до самостоятелна работа се удостоверява с подписа на ръководителя в книгата за инструктажи.

– Периодичен инструктаж:

Периодичният инструктаж има за цел да поддържа и допълва знанията на работещите по безопасност,хигиена на труда и противопожарна охрана. Периодичният инструктаж се провежда не по-рядко от един път на три месеца,ако в други нормативни актове не е регламентирана по-малка периодичност. Инструктажът се провежда от прекия ръководител на дейността или друго лице,определено със заповед на работодателя,като тематиката се определя в зависимост от характера на работата и условията на труд. Периодичният инструктаж се провежда индивидуално или групово в зависимост от изпълняваната работа.На отсъстващите работници или служители периодичният инструктаж се провежда в деня на идването им на работа.

– Ежедневен инструктаж:

Ежедневно се инструктират работници и служители, заети в дейности с висок производствен риск: работещите в подземни минни, строителни и геолодопроучвателни обекти, кариери, при експлоатацията на транспорта, добива на нефт и газ, производството и употребата на взривни материали и с опасни химически вещества, както и работещи на съчетани и рискови кърти чисти извозва обекти. Ежедневния инструктаж се провежда от прекия ръководител на работата или друго лице,определено със заповед на работодателя,и се документира в Книга за ежедневен инструктаж или чрез използвани в предприятието ежедневни листове за назначение на работещите.

– Извънреден инструктаж:

Извънредния инструктаж се провежда:

1) След всяка смъртна,тежка,аварийна трудова злополука,пожар,промошлена авария и природно бедствие;

2) При констатирани груби нарушения на нормите и изискванията по безопасността,хигиената на труда и противопожарната охрана;

3) По нареждане на контролен орган.

По преценка на работодателя или прекия ръководител при организиране на ремонтни или други дейности с участие на работници и специалисти с различни професии и квалификация,както и при работи,изискващи специфични мерки за безопасност и противопожарна охрана,преди започване изпълнението на задачите на работещите се провежда извънреден инструктаж.Този вид инструктаж се провежда с работещи,отсъствали от работа повече от 45 дни,независимо от причините,след завръщането им на работа,преди да започнат да изпълняват преките си задължения.Извънреден инструктаж се провежда и при промяна на технологичния процес при въвеждане на нови машини и съоражения,при промяна на работното място и организацията на работа.