Продължете към съдържанието

До управление на машини и механизми се допускат лица, които имат документи за правооправление на дадена машина. Работниците,които обслужват и управляват машините трябва да бъдат снабдени с инструкции съдържащи изискванията на техниката за безопасност, указанията за сигналната система, правилата за управление на машината и др. Машини и механизми, които по време на работа и при предвижване могат да бъдат опасни трябва да бъдат снабдени със звукови и светлинни сигнали и устройства. Забранява се работата с неизправни и необезопасени устройства. Неподвижни устройства и механизми трябва да бъдат поставени и надеждно закрепени върху фондамент по одобрен проект. След приключване на работа всички машини и съоражения трябва да се оставят в състояние, което изключва възможността за пускането им. При работа и при предвижване над строителни машини близо до електропроводни линии, трябва да се спазват съответните безопасни разстояния до електричеството.