Продължете към съдържанието

Строителните продукти, изделия и оборудване

Доставят се на строителната площадка след подготовката на съхранението им. Транспортират се и се складират на строителната площадка в съответствие с указанията на производителя и инструкциите за експлатация. Правилата за съхранение и складирванв на продукти и изделия, чийто разтвор и състав или свойства могат да предизвикат увреждане на здравето на работещите, се разработват в инструкция за безопасност и здраве. Бутилки с пропан-бутан,кислород и други подобни под налягане се съхраняват отделно в проветряеми помещения в количество за сменна работа. Прахообразни продукти се доставят, разтоварват, транспортират и съхраняват след като са взети мерки срещу разпрашаване. Подложките за подпиране на елементи и фигури от стротелни продукти и изделия трябва да има достатъчна якост и повърхността им да е почистена включително от сняг и лед през зимата.

Строителни отпадъци

Строителните отпадъци се съхраняват по подходящ начин на специално оборудвана площадка.Строителят писмено определя за всеки строеж местоположението и конкретните дейности по управление на отпадаците и отговорните лица по тяхното изпълнение.Не се допуска изхвърляне на строителни отпадъци през отвора на етажите,за тази цел се използват кранове, закрити улеи или други подходящи приспособления и съответно опаковка. Когато строителните отпадъци се изхвърлят от строежа посредством улеи (сметопроводи), те се изпълняват и монтират така,че да не заплашват или замърсяват работната или околната среда.