Продължете към съдържанието

Извънредния инструктаж се провежда:

1)След всяка смъртна,тежка,аварийна трудова злополука,пожар,промошлена авария и природно бедствие;

2)При констатирани груби нарушения на нормите и изисквания-та по безопасността,хигиената на труда и противопожарната охрана;

3)По нареждане на контролен орган.

По преценка на работодателя или прекия ръководител при организиране на ремонтни или други дейности с участие на работници и специалисти с различни професии и квалификация,както и при работи,изискващи специфични мерки за безопасност и противопожарна охрана,преди започване изпълнението на задачите на работещите се провежда извънреден инструктаж.Този вид инструктаж се провежда с работещи,отсъствали от работа повече от 45 дни,независимо от причините,след завръщането им на работа,преди да започнат да изпълняват преките си задължения.Извънреден инструктаж се провежда и при промяна на технологичния процес при въвеждане на нови машини и съоражения,при промяна на работното място и организацията на работа.