Продължете към съдържанието

Още в процеса на проектиране и конструиране се прави анализ на кинематиката и динамиката на машинните елементи. Определят се границите и характеристиките на опасната зона и се предвиждат необходимите защитни средства. Безопасността при механичната работа се съвместява чрез следните видове колективни средства за защита:

Ограничителни – тяхното предназначение е да не допускат човека в опасната зона. Използват се за изолиране на предавателни устройства (ремъчни, зъбни и др. предавки), изолиране на  зони на топлинно излъчване, зони на отделяне на вредни вещества. Ограждат се и зони на работни места, разположени на височина – площадки, стълби и др. Конструктивните решения са многообразни. Могат да се разделят на три групи:

1.Стационарни – те са неподвижни и се демонтират само при ремонт на машината

2.Подвижни средства позволяват периодично отваряне за извършване на технологични операции. Те се затварят при настъпване на опасния технологичен момент. Изпълняват се на стави, панти, гъвкави връзки и др. Подвижни или преносими средства са временни и се използват при периодични технологични процеси – щитове, паравани и др. Огражданията се изпълняват от конструкции с механична здравина, сигурно укрепване към машини или сградата. Използват се ламарина, чугунени обвивки, мрежи, PVC плоскости и др.

3.Неподвижни

Предпазни средства – предназначение са автоматично да изключват машината или агрегата, ако един от параметрите премине допустимата гранична стойност. Тези средства могат да включват определен вид помощна инсталация, ако параметрите са над или под допустимата норма. Предпазните средства се използват при крайно положение на механизмите. Това са:

Крайни изключватели

При висока температура – терморелета

При високо налягане – предпазни вентили

При високи концентрации – газови анализатори

Особен вид предпазно средство в конструкцията е т.нар “слабо звено” То е изчислено на разрушаване при претоварване. Ако слабото звено сработи машината спира в авариен режим. Такива са щитове и шпонки на срязване, фрикционни придавки, стопяеми площи и предпазители.

Блокиращи средства – те трябва да изключат възможността за проникване на човек в опасната зона или да отстраняват опасния фактор докато човек пребивава в нея. По принцип на действие са механични, електрически, фотоелектрически, радиационни, хидравлични, пневматични, и комбинирани. Обикновено в машиностроенето се използват комбинирани. Характеристики на видовете:

Механичните блокиращи не позволяват демонтаж на предпазното средство, докато не е изключена машината или не е премахната опасността от вредно или опасно въздействие. Най-често така се блокират врати и люкове на стендове, помещения, агрегати

Ел. блокировка се осъществява чрез крайни изключватели

Фотоелектрическа блокировка –основава се на непрекъснат светлинен лъч. Ако той се прекъсне за определено време, то по ел. път се включва или изключва машината

Радиационна блокировка – на ръката на работника се поставя  гривна или пръстен със слаб източник на йонизиращо лъчение. Ако ръката попадне в опасна зона гайгеров брояч задейства управляващата ел. верига, която блокира машината.

Този вид средства се използват при големи преси, гилотини, ножици и др.

Сигнализиращи устройства – те дават информация за функционирането на машината, а също така и за вредните производствени фактори и параметри. По предназначение тези устройства се делят на:

Оперативни

Предупредителни

Опознавателни

По вид те се делят на:

Звукови

Визуални

Комбинирани

Дистанционни

Автопневматични

Специални