Продължете към съдържанието

www.кърти.com

Приготвянето на бетонната смес включва две основни изходни операции – дозировка на изходните материали и тяхното смесване. Важно условие за приготвяне на бетон с определени показатели, както и за осигуряване на постоянство на тези показатели във всеки замес, е точното дози­ране на материалите за бетона. В съвременните бетонови стопанства дозирането се извършва с дозатори, ко­ито работят по принципа на циклично дозиране по маса на материалите. Упра­влението на дозирането може да бъде ръчно, полуавтоматично и автоматично. Най-модерните бетонови заводи разполагат с електронно устройство и програми за всеки вид и марка бетон.

Важен въпрос е коригирането на водата и на масата на добавъчните матери­али (преди всичко на пясъка) при изменения на тяхната влажност. Постигането на еднаква консистенция на бетонната смес при отделните^заме-си е много важно изискване за получаване на качествен бетон. Циментът, добавките и водата трябва да се дозират по маса с максимално отклонение ±2 %, а за добавъчните материали – ±3 %.

Въпросът за влиянието на неточността на дозирането върху свойствата на бетона е многостранен, като последствията са особено неблагоприятни, ако водят до увеличение на водоцйментното отношение. Бетонната смес се приготвя във вид на готова смес (материалите са дозирани и забъркани), полуготова смес (материалите са дозирани, но забъркването става по време на транспортирането в автобетонобъркачка) и суха смес (дозирането на водата и забъркването стават по време на транспортирането или на самия строеж). Бетонната смес се размесва в бетонобъркачки с принудително действие (гла­вно с лопатки) и с гравитационно действие. Използуването на бетонобъркачки с гравитационно действие в световната практика намалява. У нас се разрешава с тях да се приготвят само пластични бетонни смеси с консистенция СК, по-голяма от 3 ст.

Продължителността на забъркване на бетонните смеси оказва влияние върху еднородността на сместа, а оттам и върху свойствата на бетона. С увеличаване на продължителността на разбъркването до 2 -3 min якостта се повишава и става много трудно за къртене, но по-ната­тъшното удължаване на това време не оказва съществено влияние върху якостта на бетона. По-продължително размесване се налага при земновлажни смеси, как­то и при смеси с по-малки количества цимент. Най-краткото време на разбъркване е 30 s  при бетонобъркачки с принудително действие и 60 s при гравитационно дей­ствие. Времето на разбъркване на бетоните с леки добавъчни материали не трябва да надвишава 3 min (при перлитов пясък – 1,5 min), тъй като зърната на мате­риала се натрошават, което е нежелателно. Оптималната продължителност на забъркването на сместа се определя в строителната лаборатория.