Продължете към съдържанието

След приключване на изкопните работи, се полага подложен бетон от по-нисък клас за постигане на проектната кота за фундиране и осигуряване на здрава и чиста основа за полагане на армировката. След изпълнението на фундаментната плоча се полага хоризонталната канализационна мрежа. До нивото на бетоновата настилка в сутерена и гаражите се прави обратен насип с баластра. За нейното равномерно разстилане се използва булдозер и/или бобкат.

Преди започване на кофражни, армировъчни и бетонови работи, техническият ръководител осигурява безопасното им изпълнение като взема подходящи мерки за предпазване на работещите от възможни рискове. Подготовката, оразмеряването, сглобяването, разглобяването, ремонтирането и почистването на кофража се извършва по възможност извън строежа, в границите на строителната площадка. Кофражните елементи се подреждат на строителната площадка преди започване на работа по вид и последователност на технологичните операции.

Изпълнението на стоманобетонната конструкция на сградата ще се извършва с едро размерен кофраж. Вертикалният транспорт ще се извършва с кулов кран и строителен подемник.

Армировката ще се изготвя в арматурен двор и ще се транспортира в готов вид до обекта. Приготвената армировка се пакетира съобразно изискванията за транспортиране и складиране и последователността на монтажа. Обработката на армировка се извършва само на оградени и обезопасени за целта места.

При изпълнение на армировката на хоризонтални повърхности, придвижването на работещите по нея се допуска само върху специално разположени пътеки от дървен или друг подходящ материал с широчина не по-малка от 0.30м. Не се допуска оставяне на краища на армировката, които могат да наранят преминаващите работещи. Заваряване, нагряване и рязане на армировката при направен кофраж от дървен материал се допуска, когато са взети необходимите мерки за пожарна и аварийна безопасност.

Бетонирането започва, след като техническият ръководител е установил изправността на използваните скелета, платформи, транспортни пътеки, осветлението на работните места и на другите временни съоръжения. Бетоновата смес ще се транспортира с бетоновози, като полагането в нулевия цикъл – основи и сутерен, ще става с автобетон помпа. При полагане на бетона, преместването на стрелата от един участък на друг се извършва само при спряно действие на нагнетателната помпа. По време на бетониране се следи за състоянието на кофража и при установяване на нередности, процесът се спира до привеждане на носимоспособността на кофража към проектната. При прекъсване на подаването на сместа за повече от 30 минути, бетонопровода се изпразва и почиства. Ако не се почисти навреме може да се приложи скачената система (кърти чисти извозва), тогава ще трябва да се влиза през малките шлюзове на бурето.

Бетонът за фундаментната плоча се полага за един ден без прекъсване на бетоновите работи.

След изпълнението на обратният насип се прави армирана бетонова настилка. Следват кофражни работи за ограждащите стени, които са стоманобетонови с дебелина 0.30м. Бетоновите работи за отливането на стените в нулевия цикъл са с продължителност 4 дни. Кофражните работи на плочата на кота нула започват след приключване изпълнението на бетоновите стени.

Общата продължителност на работите по нулевия цикъл е 19 календарни дни.

Започва разполагането на кофража за стени и колони. Изграждат се вертикалните носещи конструкции, като предварително кофража се укрепва в проектно положение. Материалите за изготвяне на площадката кофражи и вложки се проверяват преди използването им от техническият ръководител и от бригадира за установяване на тяхната годност. Необходимо е да се внимава при придвижване на хора и поставяне на други елементи и товари по недовършен и недостатъчно укрепен кофраж. Не се допуска оставяне на стърчащи свързващи елементи при изработката и монтирането на дървен кофраж.

Стенният кофраж се монтира след изпълнението на хоризонталната конструкция под него, когато не е предвидено друго решение със съответно предписани мерки по безопасност. Вертикалните стойки и подпори се поставят върху равна повърхност като при необходимост се използват подложки от материали, осигурени срещу приплъзване. Декофриране на елементите от сградата се извършва поетапно и внимателно по нареждане и съобразно указанията на ръководителя. При декофрирането, работещите използват предпазни очила и каски, а при работа на височина с опасност от падане – предпазни колани.

Армировъчни работи, полагане и уплътняване на бетонна смес на височина се извършват от устойчиви и обезопасени платформи или скелета. При обработка на армировъчни пръти, излизащи извън габаритите на работната маса, се поставя предпазна мрежа или щит за защита на преминаващите работещи.

Преминаването със или без ръчни колички върху кофраж, монтирана армировка и прясно излят бетон става по стабилно поставени върху подложки пътеки. При монтаж на кофраж на няколко нива едно след друго всяко следващо ниво се монтира само след укрепване на долното ниво. Не се допуска изкачването по кофражите по време на монтажа им както и стъпването и движението върху монтираните части без специални приспособления и хвърлянето от височина на кофражни платна и елементи. По краищата при необходимост, например за плочите и външните стени, се монтира работна площадка с предпазен парапет. Стойките и подпорите на кофража за хоризонтални конструктивни елементи се отстраняват след снемане на страничния кофраж.

Армировъчните скелета, поставени преди монтиране на кофражните форми, се осигуряват срещу преобръщане или падане.

При транспортиране на бетонна смес с колички, допустимият наклон на пълна количка с едно колело трябва да е до 4% при изкачване и до 12% при спускане и дървените пътеки трябва да са достатъчно здрави, да не се огъват и да нямат остри завои и стъпала, както и да не стъпват непосредствено върху армировката. При транспортиране на бетонна смес по улеи могат да се използват открити звена за спускане от височина до 4м и затворени улеи за спускане от височина до 10м.

Работа на височина се извършват при осигурена безопасност от падане на хора или предмети чрез подходящо оборудване, колективни или/и лични предпазни средства като ограждения, скелета, платформи или предпазни (защитни) мрежи.

Когато поради характера на работата, използването на оборудването и средствата е невъзможно, се предвиждат подходящи възможности за достъп с използване на анкерирани съоръжения или предпазни колани, захванати към устойчива и здрава конструкция.