Продължете към съдържанието

Корозията е процес на къртене и разрушаване на металите в следствие на физико-химичното им взаимодеиствие с работната среда. Причината за спонтанното протичане на корозионните процеси е термодинамичната неустойчивост на метала, когато той се намира в кондензирано състояние – твърда форма.
Оказва се, че в твърдо състояние металния йон притежава по-ниска свободна енергия от същия йон включен в състава на кристалната решетка. Йоните в кристалната решетка имат излишаци от свободна енергия, които могат да отдадат само като реагират с агресивен компунент на средата и по този начин да изразходят излишъка свободна енергия. По този начин йонът преминава отново в свързано състояние като образува продуктите на корозия.
По механизма на своето протичане корозионните процеси се раздлят на химична и електрохимична корозия.
Химичната корозия е всъщност характерно взаимодействие, протичащо по строго химичен механизъм на границата метал-среда. По този механизъм протичат корозионните разрушения в сухи газове и в среда на неелектролити. Първият случай наричан, още газова корозия, е характерна за технологичните условия металургията и технологиите за гореща обработка на металите в машиностроенето.
Неелекторлити са нефтът и неговите деривати. Нефтът и всички течни горива съдържат сяра, която е агресивно действащият кърти компонент при тези случаи на химическа корозия. За разлика от газовата корозия при корозията на среда в неелекторлити може да се постигне по пасивно съсотояние на металните йони. Това са случаите, в които продуктите на корозията, съответните метални суфиди изграждат на повърхността на метален плътен слой. Този слой възпрепядства по нататъчния достъп на агресивния компунент към свежата метална повърхност.
Основните физически фактори с влиание в/у скоростта на корозионните процеси, протичащи по химичен механизъм са температурата, налягането и състоянието на металната повърхност. Гимичните фактори влиаещи върху скоростта на корозията са концентрацията на агресивния компунент на средата, присодата н аметалите и пирсъствието и/или отсъствието на катализатори или инхибитори.
По електрохимичен механизъм протичат всички корозионни процеси в средатата на електорлити. Това са корозионните процеси протичащи на открито – атмосферна корозия. В тези случаи като електорлит се отнася къртенето на кондензиралата метална повърхност, атмосферно налягане и задържащите се на нея природни води. Морската корозия също протича по електрохимичен начин. Това са корозионни процеси развиващи се във вода и в 30 километорвата брегова зона. Почвената корозия също протича по електорохимичен механизъм като се атакуват подземни съоражения или такива имащи контакт с почвата.
Основен фактор влиаещ на електорхимичната корозия е електорхимичната нееднородност на металите, което всъщност е предпоставка за възникване на електорхимичен корозионен процес. Фактор остава да бъде и природата на метала, тоест неговата термодинамична неустойчивост като при хидроизолацията. От факторите на средата със значение е наината електропроводимост и концентрацията на деполяризатора. Значение имат и външни най-вече физически фактори – температурата влияе двупосочно върху скоростта на процесите и на армираните бетонови изделия. Двупосочно действие има и налягането.