Продължете към съдържанието

ISO 9001 е международен стандарт, поставящ изискванията към системите за управление, като дадена организация трябва да демонстрира способността си да предоставя непрекъснато продукт/услуга, който да отговаря на клиентските и приложимите нормативни изисквания и да се стреми непрекъснато да повишава удовлетворението на клиента. Всяка организация, която се стреми към непрекъснато подобрение на управленската си дейност и процеса на работа и иска да увеличи ползите от непрекъснатото си усъвършенстване, трябва да внедри и сертифицира ISO 9001. ISO 9001:2000 e приложим за всички организации, независимо от техния вид, размер и продукт/услуга, който предоставят.

ISO 9001:2000 се базира на осем основни принципа, които са гарант за успешно ръководене и функциониране на една организация:

  • насоченост към клиента;
  • лидерство;
  • приобщаване на хората, работещи в организацията;
  • процесен подход;
  • системен подход за управление;
  • непрекъснато подобряване;
  • взимане на решение, основано на факти;
  • взаимноизгодни отношения с доставчиците.

ISO 9001 е важен инструмент за предприятията в развиващите се страни и тези с икономики в преход, за да може да доказват на своите купувачи, особено на външните пазари, че са способни да произвеждат в съответствие с техните изисквания