Продължете към съдържанието

Многоножовите стругови машини са специализирани високо производителни полуавтомати за обработване на стъпални валове и втулки в условията на серийното и масовото производство. Наличието на няколко супорта (най-често два – преден  надлъжен и заден напречен) и специални ножодържачи, позволява да се извършва многоножова обработка с няколко предварително настроени на размер ножове. Напречният (задният) супорт изпълнява само напречно подавателно движение.

Поради едновременната работа на няколко режещи инструмента сумарната сила на  рязане и сумарният въртящ момент са значителни, което налага и съответната голяма мощност на главния двигател. Голямата сила на рязане налага и по-голяма стабилност на машината, за да се гарантира получаване желаната точност при обработването.

Револверните стругове се използват в серийното производство за обработване на детайли от прътов материал и на закрепени в патронник къси ротационни детайли, като стъпални валове, втулки, фланци и др. На тези машини могат да се изпълняват всички основни стругови операции.

Револверните стругове се отличават от универсалните стругове с това, че нямат задно (подвижно) седло и задвижващ винт, а имат револверна глава, в която се установяват няколко предварително настроени на размер инструменти (стругарски ножове, свредла, метчици, зенкери и др.). Револверната глава може да се завърта около оста си, при което режещите инструменти влизат последователно в работа. Режещи инструменти (отрезни и профилни) се установяват също и в ножодържача на напречния супорт, който се намира между предното седло и револверния супорт. Рационално е използването на револверните стругове в тези случаи, когато за обработването на даден детайл е необходимо голямо количество режещи инструменти.

Според пространственото разположение на револверната глава револверните стругове биват: с вертикална ос на въртене на главата, с хоризонтална ос напречно или  надлъжно на вретеното, или с наклонена ос.

Броят на скоростите и подаванията на револверните стругове е значително по-малък отколкото на универсалните стругове и превключването им обикновено е автоматично.

Основни параметри, характеризиращи револверните стругове са максималният диаметър на обработвания в патронник детайл, максимален диаметър на обработвания прътов материал и максималното преместване на револверната глава.

Копирните стругове са предназначени за серийно обработване на ротационни детайли със сложен профил, образуващата на които може да е плавно изменяща се или начупена линия. На тях по принцип не могат да се извършват пробивни и резбонарезни операции. В сравнение с универсалните стругове те имат по-ограничени технологични възможности, но по-висока степен на автоматизация и точност на формообразуването при профилни повърхнини.

Главното движение се извършва от детайла, а подавателните, които трябва да бъдат строго съгласувани съобразно профила на обработваната повърхнина – от инструмента. Надлъжното подавателно движение се получава по кинематичен път, а напречното – от специална копирна система.

Копирните системи биват: механични, електрични и хидравлични. Общо за всички тези системи е използването на модели или шаблони, които тя контур еднакъв с образуващата на обработваните детайли.

Затиловъчните  стругове се използват за обработване на задните повърхнини на зъбите на различни инструменти, като цилиндрични, червячнн, дискови (модулни) и други фрези, метчици, а също и плоски гърби­ци.