Продължете към съдържанието

Целта на началния инструктаж е лицата, които постъпват на работа, да бъдат запознати с основните правила и изисквания по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана на територията на обекта,с вида и характера на извършената работа и възможните рискове,които и с изискванията към тяхното поведение с оглед на здравето и живота им. Началният инструктаж се провежда с новопостъпващи работници и служители; учащи и лица на производствена практика;работници и служители от други предприятия,които ще работят или пребивават на територията на предприятието. Началният инструктаж се провежда по утвърдена от работодателя програма,в която се включват следните групи въпроси:

1)Въпроси от общ характер:

-запознаване с характера на производството,съществуващите опасности в района на предприятието-машини, съоражения, шахти, асансьори, използван транспорт, наличие на вредни за здравето фактори на работната среда и трудовия процес;

-установен ред в района на предприятието и на работните места;

-в разяснение за причините и характера на най-често допусканите трудови злополуки, примери за допускани грешки и нарушения;

-основни положения и ред за регистриране на трудовите злополуки и професоинални заболявания;

-запознаване със специфичните опасности и рискове за здравето,свързани с конкретните технологии и употребявани материали и с начините и средствата за предпазване;

-лични и колективни предпазни средства,специално работно облекло,значение и начин за ползване и съхраняване;

-общи правила за оказване на долекарска помощ про злополуки и отравяния;

-безопасност на движението в района на предприятието и извън него;

-запознаване с аварийните планове.

2)Въпроси,свързани със съответната дейност или професия:

-конкретни правила и изисквания по безопасността,хигиената на труда и противопожарната охрана,отнасящи се за цеховете,производствата,дейностите, технологичните процеси, работните места,машините,механизмите, инструментите и електросъораженията, с които ще се работи;

-опасни работни места, свързани с високо ниво на производствен риск-възможни аварии,повреди и усложнения, които могат да възникнат;

-енергийни уредби и съоражения на територията на предприятието и общи изисквания за безопасната им експлатация;

-съществиващи опасности и рискове за здравето, тяхното непосредствено и отдалечено въздействие;

-използвани знаци и сигнали за безопасност и противопожарна охрана и изисквания за специфично поведение на работещите;

-транспортиране на хора,на материали и готова продукция;

-съхраняване на опасни химически вещества,начин за безопасна работа с тях и мерките, които трябва да бъдат предприети при разливане и разпиляване;

-конкретни забранителни разпоредби, действащи в предприятието и други специфични правила и изисквания.