Продължете към съдържанието

Съгласно хигиенно-санитарните норми, лица под 18г. не се назначават за извършване на товаро-разтоварни работи. Според Наредба №16, за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести, се ограничават товаро-разтоварните работи и в другите възрастови групи. При ръчно пренасяне на товарите, повдигането на товара, разстоянието, височината и наклона на терена също имат значение за безопасното натоварване на организма. Не се допуска пренасяне на товар на разстояние по-голямо от 2 m за жени и 30 m за мъже. Товари не се пренасят на височина по-голяма от 3 m. Подреждането на товарите осигурява безопасност на работните площадки и при товаро-разтоварните машини.

Товаро-разтоварната дейност създава риск от увреждания, ако има една или повече от следните характеристики:

–          голяма честота или продължително прилагане на значително мускулно усилие;

–          недостатъчни паузи за почивка и време за възстановяване;

–          големи разстояния на достигане, преместване и пренасяне на товара;

–          наложен ритъм на работа, който не може да се променя от работещите.

Индивидуални рискови фактори за работещите има ако:

–          работещият физически не е подходящ за извършване на тази работа;

–          работещият носи неподходящо работно облекло, обувки или други лични аксесоари;

–          работещият няма нужните знания и подготовка.

Особено значение има добрата организация на работното място. Всички машини и съоръжения за товаро-разтоварни работи да се паркират на определените им места. Товарите на складовите площадки да се подреждат в стабилни фигури и на подходяща височина.

При механизирано извършване на товаро-разтоварни работи, моторното превозно средство да бъде и изправни спирачки, светлинни и звукови сигнали, изправна уредба за управление, изправна горивна смес и др.

Движението на МПС в цеховете и на територията на предприятията да е съобразено с Правилника за движение на МПС. Особено внимание да се обръща на наличието на знаци за пожаро- и взривоопасни материали в закрити помещения. МПС задължително да имат катализатори за отработените газове.

Транспортните маршрути за превозни средства се маркират с непрекъснати линии с бял или жълт цвят, с оглед цвета на настилката. Те се поставят така, че да е спазено необходимото безопасно разстояние между превозните средства, пешеходците и всеки обект, който се намира в близост.

При извършване на товаро-разтоварни работи с кранове трябва товарът да се захваща на строго определени места, като се има предвид центъра на тежестта на товара, а въжетата да са в изправност. Товаренето, разтоварването и транспортирането на киселини, основи или други агресивни материали се извършва съгласно изискванията за транспортиране и съхраняване на съответните химически продукти. Бутилки със сгъстени и втечнени газове се пренасят и транспортират много внимателно, като се закрепват върху специална за целта подложка. Забранено е да се работи, при товарене и транспорт на бутилки със сгъстени газове, с омаслени ръце.

За добрата организация на извършваната се използват сигнали, подавани с ръка, с което се дават инструкции за изпълнение на определени действия и се осигурява безопасността на работещите. Тези сигнали се подават от прикачвачите, които са обучени по съответна програма. Извършването на товаро-разтоварни работи в близост до електропроводи трябва да става само с разрешение и указание на фирмата, която експлоатира електросъоръженията като се спазват разстоянията между машините и електропроводите. Ръководителят на групата и водачите на машините да притежават съответната квалификационна група по електробезопасност. Корпусите на товароподемните машини се заземяват чрез преносими заземителни проводници. При използване на машини с непрекъснато действие, професионален и здравен риск съществува от падащи материали, прах и движещи се части, а така също и от падане на изсипвания материал върху обслужващия материал. При тези машини трябва да се осигурят проходи за добра видимост на водачите, изправни блокировки и електрообезопасяване. Под висящи транспортьори конвейери и други машини с непрекъснато действие се поставят мрежи за задържане на падащи материали. За осигуряване на безопасността при преминаване над машини с непрекъснат транспорт, трябва да бъдат направени проходни мостове, снабдени с предпазни парапети. При превозване на материали с отделяне на прах задължително трябва да се осигури местна смукателна вентилация.

Различните видове материали трябва да се пренасят  само с определените за тази цел машини и съоръжения. Извършването на ремонти и почистване трябва да става само при спряна машина, изключено електрозахранване и блокировка на пусковите устройства.

Забранява се движението по спряна транспортна лента, а така също и стъпването върху нея.

При бункери изсипването на материалите трябва да става от специална площадка, оградена с парапети. Устройството за затваряне на изпускателния отвор да не дава възможност за падане на изсипвания материал върху обслужващия персонал.